ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-เม.ย. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-เม.ย. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-มี.ค. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-มี.ค. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-มี.ค. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-มี.ค. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-มี.ค. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-มี.ค. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-มี.ค. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-มี.ค. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-มี.ค. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-มี.ค. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-มี.ค. = 11.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-มี.ค. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-มี.ค. = 11.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-มี.ค. = 11.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-มี.ค. = 11.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-มี.ค. = 11.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-มี.ค. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-มี.ค. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-มี.ค. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-มี.ค. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-มี.ค. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-มี.ค. = 11.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-มี.ค. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-มี.ค. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ก.พ. = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ก.พ. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ก.พ. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ก.พ. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ก.พ. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ก.พ. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ก.พ. = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ก.พ. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ก.พ. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ก.พ. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ก.พ. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ก.พ. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ก.พ. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ก.พ. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ก.พ. = 11.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ก.พ. = 11.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ก.พ. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ก.พ. = 11.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ก.พ. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ก.พ. = 11.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ก.พ. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ก.พ. = 11.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ก.พ. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ก.พ. = 11.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ก.พ. = 11.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ก.พ. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ม.ค. = 11.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ม.ค. = 10.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-ม.ค. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ม.ค. = 10.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ม.ค. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ม.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ม.ค. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ม.ค. = 10.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ม.ค. = 10.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ม.ค. = 10.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ม.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ม.ค. = 10.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ม.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ม.ค. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ม.ค. = 10.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ม.ค. = 10.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ม.ค. = 10.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ม.ค. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ม.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ม.ค. = 10.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ม.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ม.ค. = 10.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ม.ค. = 10.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ม.ค. = 10.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ม.ค. = 10.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ม.ค. = 10.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ม.ค. = 10.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ม.ค. = 10.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ม.ค. = 10.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ธ.ค. = 9.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ธ.ค. = 9.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ธ.ค. = 9.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ธ.ค. = 9.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ธ.ค. = 9.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ธ.ค. = 9.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ธ.ค. = 9.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ธ.ค. = 9.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ธ.ค. = 9.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ธ.ค. = 9.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ธ.ค. = 9.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ธ.ค. = 9.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ธ.ค. = 9.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ธ.ค. = 9.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ธ.ค. = 9.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ธ.ค. = 9.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-เม.ย. = 12.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-มี.ค. = 12.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-มี.ค. = 12.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-มี.ค. = 12.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-มี.ค. = 12.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-มี.ค. = 12.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-มี.ค. = 12.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-มี.ค. = 12.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-มี.ค. = 12.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-มี.ค. = 12.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-มี.ค. = 12.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-มี.ค. = 12.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-มี.ค. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-มี.ค. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-มี.ค. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-มี.ค. = 12.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-มี.ค. = 12.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-มี.ค. = 12.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-มี.ค. = 12.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-มี.ค. = 12.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-มี.ค. = 12.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-มี.ค. = 12.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-มี.ค. = 12.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-มี.ค. = 12.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-มี.ค. = 12.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-มี.ค. = 12.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-มี.ค. = 11.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-มี.ค. = 11.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-มี.ค. = 11.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-มี.ค. = 11.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-มี.ค. = 11.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-มี.ค. = 11.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ก.พ. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ก.พ. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ก.พ. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ก.พ. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ก.พ. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ก.พ. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ก.พ. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ก.พ. = 11.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ก.พ. = 11.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ก.พ. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ก.พ. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ก.พ. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ก.พ. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ก.พ. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ก.พ. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ก.พ. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ก.พ. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ก.พ. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ก.พ. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ก.พ. = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ก.พ. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ก.พ. = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ก.พ. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ก.พ. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ก.พ. = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ก.พ. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ม.ค. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ม.ค. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ม.ค. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ม.ค. = 11.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ม.ค. = 11.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ม.ค. = 11.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ม.ค. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ม.ค. = 11.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ม.ค. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ม.ค. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ม.ค. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ม.ค. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ม.ค. = 11.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ม.ค. = 11.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ม.ค. = 10.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ม.ค. = 10.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ม.ค. = 10.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ม.ค. = 10.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ม.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ม.ค. = 10.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ม.ค. = 10.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ม.ค. = 10.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ม.ค. = 10.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ม.ค. = 10.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ม.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ม.ค. = 10.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ม.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ม.ค. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ม.ค. = 10.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ม.ค. = 10.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ม.ค. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ธ.ค. = 10.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ธ.ค. = 10.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ธ.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ธ.ค. = 10.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ธ.ค. = 10.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ธ.ค. = 10.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ธ.ค. = 10.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ธ.ค. = 10.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ธ.ค. = 9.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ธ.ค. = 9.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ธ.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ธ.ค. = 9.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ธ.ค. = 9.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-พ.ย. = 9.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-พ.ย. = 9.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-พ.ย. = 9.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-เม.ย. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-เม.ย. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-เม.ย. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-มี.ค. = 11.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-มี.ค. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-มี.ค. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-มี.ค. = 11.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-มี.ค. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-มี.ค. = 11.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-มี.ค. = 11.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-มี.ค. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-มี.ค. = 11.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-มี.ค. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-มี.ค. = 11.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-มี.ค. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-มี.ค. = 11.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-มี.ค. = 11.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-มี.ค. = 11.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-มี.ค. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-มี.ค. = 11.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-มี.ค. = 10.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-มี.ค. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-มี.ค. = 10.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-มี.ค. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-มี.ค. = 10.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-มี.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-มี.ค. = 10.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-มี.ค. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-มี.ค. = 10.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-มี.ค. = 10.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-มี.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-มี.ค. = 10.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-มี.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-มี.ค. = 10.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ก.พ. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ก.พ. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ก.พ. = 10.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ก.พ. = 10.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ก.พ. = 10.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ก.พ. = 10.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ก.พ. = 10.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ก.พ. = 10.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ก.พ. = 10.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ก.พ. = 10.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ก.พ. = 10.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ก.พ. = 10.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ก.พ. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ก.พ. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ก.พ. = 10.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ก.พ. = 10.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ก.พ. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ก.พ. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ก.พ. = 10.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ก.พ. = 10.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ก.พ. = 10.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ก.พ. = 10.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ก.พ. = 10.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ก.พ. = 10.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ก.พ. = 10.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ก.พ. = 10.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ก.พ. = 10.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ก.พ. = 10.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ม.ค. = 10.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ม.ค. = 10.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ม.ค. = 10.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ม.ค. = 10.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ม.ค. = 10.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ม.ค. = 10.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ม.ค. = 10.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ม.ค. = 10.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ม.ค. = 10.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ม.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ม.ค. = 10.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ม.ค. = 10.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ม.ค. = 10.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ม.ค. = 9.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ม.ค. = 9.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ม.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ม.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ม.ค. = 9.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ม.ค. = 9.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ม.ค. = 9.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ม.ค. = 9.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ม.ค. = 9.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ม.ค. = 9.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ม.ค. = 9.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ม.ค. = 9.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ม.ค. = 9.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ม.ค. = 9.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ม.ค. = 9.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ม.ค. = 9.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ม.ค. = 9.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ม.ค. = 9.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ธ.ค. = 9.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ธ.ค. = 9.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ธ.ค. = 9.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ธ.ค. = 9.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ธ.ค. = 9.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ธ.ค. = 9.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ธ.ค. = 9.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ธ.ค. = 9.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ธ.ค. = 9.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ธ.ค. = 9.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ธ.ค. = 9.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ธ.ค. = 9.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ธ.ค. = 9.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ธ.ค. = 9.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ธ.ค. = 9.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ธ.ค. = 9.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ธ.ค. = 9.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ธ.ค. = 8.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ธ.ค. = 8.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ธ.ค. = 8.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ธ.ค. = 8.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ธ.ค. = 8.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ธ.ค. = 8.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ธ.ค. = 8.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ธ.ค. = 8.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ธ.ค. = 8.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ธ.ค. = 8.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ธ.ค. = 8.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ธ.ค. = 8.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ธ.ค. = 8.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ธ.ค. = 8.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-พ.ย. = 8.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-พ.ย. = 8.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-พ.ย. = 8.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-พ.ย. = 8.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-พ.ย. = 8.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-พ.ย. = 8.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-พ.ย. = 8.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-พ.ย. = 8.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-พ.ย = 8.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-พ.ย = 8.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-พ.ย = 8.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-พ.ย = 8.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-พ.ย = 8.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-พ.ย = 8.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-พ.ย = 8.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ย = 8.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-เม.ย. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-เม.ย. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-เม.ย. = 11.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-มี.ค. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-มี.ค. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-มี.ค. = 11.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-มี.ค. = 11.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-มี.ค. = 11.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-มี.ค. = 11.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-มี.ค. = 11.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-มี.ค. = 11.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-มี.ค. = 11.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-มี.ค. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-มี.ค. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-มี.ค. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-มี.ค. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-มี.ค. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-มี.ค. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-มี.ค. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-มี.ค. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-มี.ค. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-มี.ค. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-มี.ค. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-มี.ค. = 11.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-มี.ค. = 11.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-มี.ค. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-มี.ค. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-มี.ค. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-มี.ค. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-มี.ค. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-มี.ค. = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ก.พ. = 11.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ก.พ. = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ก.พ. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ก.พ. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ก.พ. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ก.พ. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ก.พ. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ก.พ. = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ก.พ. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ก.พ. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ก.พ. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ก.พ. = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ก.พ. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ก.พ. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ก.พ. = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ก.พ. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ก.พ. = 11.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ก.พ. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ก.พ. = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ก.พ. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ก.พ. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ก.พ. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ก.พ. = 11.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ก.พ. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ก.พ. = 11.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ก.พ. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ก.พ. = 11.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ม.ค. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ม.ค. = 11.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ม.ค. = 11.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ม.ค. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ม.ค. = 11.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ม.ค. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ม.ค. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ม.ค. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ม.ค. = 11.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ม.ค. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ม.ค. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ม.ค. = 11.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ม.ค. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ม.ค. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ม.ค. = 11.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ม.ค. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ม.ค. = 11.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ม.ค. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ม.ค. = 11.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ม.ค. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ม.ค. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ม.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ม.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ม.ค. = 10.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ม.ค. = 10.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ม.ค. = 10.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ม.ค. = 10.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ม.ค. = 10.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ม.ค. = 10.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ม.ค. = 10.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ธ.ค. = 10.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ธ.ค. = 10.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ธ.ค. = 10.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ธ.ค. = 10.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ธ.ค. = 10.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ธ.ค. = 10.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ธ.ค. = 10.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ธ.ค. = 10.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ธ.ค. = 10.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ธ.ค. = 10.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ธ.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ธ.ค. = 10.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ธ.ค. = 10.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-พ.ย. = 9.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-พ.ย. = 9.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-พ.ย. = 9.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-พ.ย. = 9.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-พ.ย. = 9.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-พ.ย. = 9.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-พ.ย. = 9.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-พ.ย. = 9.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-พ.ย = 9.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-พ.ย = 9.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ย = 9.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ย = 9.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ย = 9.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ย = 9.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ย = 9.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ย = 9.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มิ.ย. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มิ.ย. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มิ.ย. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มิ.ย. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มิ.ย. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มิ.ย. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มิ.ย. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มิ.ย. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-พ.ค = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ค = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ค = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ค = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-พ.ค = 11.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-พ.ค = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-พ.ค = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-พ.ค = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-พ.ค = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-พ.ค = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-พ.ค = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-พ.ค = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-พ.ค = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-พ.ค = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-พ.ค = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-พ.ค = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-พ.ค = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-พ.ค = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-พ.ค = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-พ.ค = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-พ.ค = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-พ.ค = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-พ.ค = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-พ.ค = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-พ.ค = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-พ.ค = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-พ.ค = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-พ.ค = 11.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-พ.ค = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-พ.ค = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-พ.ค = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-เม.ย. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-เม.ย. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-เม.ย. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-เม.ย. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-เม.ย. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-เม.ย. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-เม.ย. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-เม.ย. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-เม.ย. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-เม.ย. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-เม.ย. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-มี.ค. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มี.ค. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มี.ค. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มี.ค. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มี.ค. = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มี.ค. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มี.ค. = 11.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มี.ค. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มี.ค. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มี.ค. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มี.ค. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มี.ค. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มี.ค. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มี.ค. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มี.ค. = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มี.ค. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มี.ค. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มี.ค. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ก.พ. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ก.พ. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ก.พ. = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ก.พ. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ก.พ. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ก.พ. = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ก.พ. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ก.พ. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ก.พ. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ก.พ. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ก.พ. = 11.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ก.พ. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ก.พ. = 11.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ก.พ. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ก.พ. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ก.พ. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ก.พ. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ก.พ. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ก.พ. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ก.พ. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ก.พ. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ก.พ. = 11.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ก.พ. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ก.พ. = 10.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ก.พ. = 10.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ก.พ. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ก.พ. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ก.พ. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ม.ค. = 10.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ม.ค. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ม.ค. = 10.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ม.ค. = 10.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ม.ค. = 10.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ม.ค. = 10.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ม.ค. = 10.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ม.ค. = 10.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ม.ค. = 10.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ม.ค. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ม.ค. = 10.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ม.ค. = 10.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ม.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ม.ค. = 10.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ม.ค. = 10.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ม.ค. = 10.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ม.ค. = 10.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ม.ค. = 10.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ม.ค. = 10.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ม.ค. = 10.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ม.ค. = 10.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ม.ค. = 10.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ม.ค. = 10.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ม.ค. = 10.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ม.ค. = 10.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ม.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ม.ค. = 10.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ม.ค. = 10.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ม.ค. = 10.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ธ.ค. = 9.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ธ.ค. = 9.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ธ.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ธ.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ธ.ค. = 9.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ธ.ค. = 9.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ธ.ค. = 9.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ธ.ค. = 9.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ธ.ค. = 9.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ธ.ค. = 9.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ธ.ค. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ธ.ค. = 9.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ธ.ค. = 9.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ธ.ค. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ธ.ค. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ธ.ค. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ธ.ค. = 9.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ธ.ค. = 9.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ธ.ค. = 9.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ธ.ค. = 9.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ธ.ค. = 9.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ธ.ค. = 9.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ธ.ค. = 9.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ธ.ค. = 9.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ธ.ค. = 9.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ธ.ค. = 8.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ธ.ค. = 8.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ธ.ค. = 8.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ธ.ค. = 8.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ธ.ค. = 8.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ย. = 8.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ย. = 8.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ย. = 8.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-เม.ย. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-เม.ย. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-เม.ย. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-เม.ย. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-เม.ย. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-เม.ย. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-มี.ค. = 11.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-มี.ค. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-มี.ค. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-มี.ค. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-มี.ค. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-มี.ค. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-มี.ค. = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-มี.ค. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-มี.ค. = 11.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-มี.ค. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-มี.ค. = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-มี.ค. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-มี.ค. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-มี.ค. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-มี.ค. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-มี.ค. = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-มี.ค. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-มี.ค. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-มี.ค. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-มี.ค. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-มี.ค. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-มี.ค. = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-มี.ค. = 11.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-มี.ค. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-มี.ค. = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-มี.ค. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-มี.ค. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-มี.ค. = 11.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ก.พ. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ก.พ. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ก.พ. = 11.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ก.พ. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ก.พ. = 11.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ก.พ. = 11.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ก.พ. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ก.พ. = 11.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ก.พ. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ก.พ. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ก.พ. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ก.พ. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ก.พ. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ก.พ. = 11.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ก.พ. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ก.พ. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ก.พ. = 11.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ก.พ. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ก.พ. = 11.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ก.พ. = 11.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ก.พ. = 11.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ก.พ. = 10.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ก.พ. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ก.พ. = 10.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ก.พ. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ก.พ. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ก.พ. = 10.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ก.พ. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ม.ค. = 10.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ม.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ม.ค. = 10.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ม.ค. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ม.ค. = 10.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ม.ค. = 10.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ม.ค. = 10.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ม.ค. = 10.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ม.ค. = 10.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ม.ค. = 10.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ม.ค. = 10.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ม.ค. = 10.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ม.ค. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ม.ค. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ม.ค. = 10.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ม.ค. = 10.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ม.ค. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ม.ค. = 10.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ม.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ม.ค. = 10.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ม.ค. = 10.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ม.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ม.ค. = 10.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ม.ค. = 10.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ม.ค. = 10.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ม.ค. = 10.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ม.ค. = 10.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ม.ค. = 10.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ม.ค. = 10.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ธ.ค. = 9.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ธ.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ธ.ค. = 9.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ธ.ค. = 9.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ธ.ค. = 9.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ธ.ค. = 9.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ธ.ค. = 9.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ธ.ค. = 9.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ธ.ค. = 9.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ธ.ค. = 9.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ธ.ค. = 9.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ธ.ค. = 9.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ธ.ค. = 9.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-พ.ย. = 9.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-พ.ย. = 9.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-พ.ย. = 9.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-พ.ย. = 9.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-พ.ย. = 9.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-พ.ย. = 9.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-พ.ย. = 9.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-พ.ย. = 9.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-พ.ย = 9.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-พ.ย = 9.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-พ.ค = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-พ.ค = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-เม.ย. = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-เม.ย. = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-เม.ย. = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-เม.ย. = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-เม.ย. = 12.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-เม.ย. = 12.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-เม.ย. = 12.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-มี.ค. = 12.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-มี.ค. = 12.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-มี.ค. = 12.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-มี.ค. = 12.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-มี.ค. = 12.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-มี.ค. = 12.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-มี.ค. = 12.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-มี.ค. = 12.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-มี.ค. = 12.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-มี.ค. = 12.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-มี.ค. = 12.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-มี.ค. = 12.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-มี.ค. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-มี.ค. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-มี.ค. = 12.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-มี.ค. = 12.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-มี.ค. = 12.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-มี.ค. = 12.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-มี.ค. = 12.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-มี.ค. = 12.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-มี.ค. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-มี.ค. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-มี.ค. = 12.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-มี.ค. = 12.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-มี.ค. = 12.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-มี.ค. = 12.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-มี.ค. = 12.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-มี.ค. = 12.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-มี.ค. = 12.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-มี.ค. = 12.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-มี.ค. = 12.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ก.พ. = 12.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ก.พ. = 12.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ก.พ. = 11.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ก.พ. = 11.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ก.พ. = 11.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ก.พ. = 11.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ก.พ. = 11.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ก.พ. = 11.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ก.พ. = 11.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ก.พ. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ก.พ. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ก.พ. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ก.พ. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ก.พ. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ก.พ. = 11.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ก.พ. = 11.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ก.พ. = 11.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ก.พ. = 11.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ก.พ. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ก.พ. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ก.พ. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ก.พ. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ก.พ. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ก.พ. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ก.พ. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ก.พ. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ม.ค. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ม.ค. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ม.ค. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ม.ค. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ม.ค. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ม.ค. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ม.ค. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ม.ค. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ม.ค. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ม.ค. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ม.ค. = 11.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ม.ค. = 11.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ม.ค. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ม.ค. = 11.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ม.ค. = 11.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ม.ค. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ม.ค. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ม.ค. = 11.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ม.ค. = 11.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ม.ค. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ม.ค. = 11.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ม.ค. = 11.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ม.ค. = 11.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ม.ค. = 11.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ม.ค. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ม.ค. = 10.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ม.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ม.ค. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ม.ค. = 10.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ม.ค. = 10.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ธ.ค. = 10.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ธ.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ธ.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ธ.ค. = 10.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ธ.ค. = 10.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ธ.ค. = 10.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ธ.ค. = 10.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ธ.ค. = 10.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ธ.ค. = 10.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ธ.ค. = 10.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ธ.ค. = 10.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ธ.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ธ.ค. = 10.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-พ.ย. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-พ.ย. = 9.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-พ.ย. = 9.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-พ.ย. = 9.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-พ.ย. = 9.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-เม.ย. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-เม.ย. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-เม.ย. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-เม.ย. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-เม.ย. = 12.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-มี.ค. = 12.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-มี.ค. = 12.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-มี.ค. = 12.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-มี.ค. = 12.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-มี.ค. = 12.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-มี.ค. = 12.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-มี.ค. = 12.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-มี.ค. = 12.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-มี.ค. = 12.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-มี.ค. = 12.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-มี.ค. = 12.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-มี.ค. = 12.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-มี.ค. = 12.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-มี.ค. = 12.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-มี.ค. = 12.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-มี.ค. = 12.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-มี.ค. = 11.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-มี.ค. = 11.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-มี.ค. = 11.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-มี.ค. = 11.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-มี.ค. = 11.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-มี.ค. = 11.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-มี.ค. = 11.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-มี.ค. = 11.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-มี.ค. = 11.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มี.ค. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มี.ค. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มี.ค. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มี.ค. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มี.ค. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ก.พ. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ก.พ. = 11.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ก.พ. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ก.พ. = 11.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ก.พ. = 11.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ก.พ. = 11.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ก.พ. = 11.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ก.พ. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ก.พ. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ก.พ. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ก.พ. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ก.พ. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ก.พ. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ก.พ. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ก.พ. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ก.พ. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ก.พ. = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ก.พ. = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ก.พ. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ก.พ. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ก.พ. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ก.พ. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ก.พ. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ก.พ. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ก.พ. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ก.พ. = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ก.พ. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ม.ค. = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ม.ค. = 11.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ม.ค. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ม.ค. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ม.ค. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ม.ค. = 11.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ม.ค. = 11.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ม.ค. = 11.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ม.ค. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ม.ค. = 11.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ม.ค. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ม.ค. = 11.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ม.ค. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ม.ค. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ม.ค. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ม.ค. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ม.ค. = 11.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ม.ค. = 11.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ม.ค. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ม.ค. = 11.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ม.ค. = 11.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ม.ค. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ม.ค. = 11.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ม.ค. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ม.ค. = 10.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ม.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ม.ค. = 10.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ม.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ม.ค. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ธ.ค. = 10.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ธ.ค. = 10.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ธ.ค. = 10.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ธ.ค. = 10.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ธ.ค. = 10.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ธ.ค. = 10.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ธ.ค. = 10.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ธ.ค. = 10.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ธ.ค. = 10.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ธ.ค. = 10.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ธ.ค. = 10.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ธ.ค. = 10.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ธ.ค. = 10.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ย. = 9.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ย. = 9.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ย. = 9.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ย. = 9.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ย. = 9.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ย. = 9.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ย. = 9.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ย. = 9.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-พ.ค = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-เม.ย. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-เม.ย. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-เม.ย. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-เม.ย. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-มี.ค. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-มี.ค. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-มี.ค. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-มี.ค. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-มี.ค. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-มี.ค. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-มี.ค. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-มี.ค. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-มี.ค. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-มี.ค. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-มี.ค. = 11.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-มี.ค. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-มี.ค. = 11.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-มี.ค. = 11.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-มี.ค. = 11.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-มี.ค. = 11.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-มี.ค. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-มี.ค. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-มี.ค. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-มี.ค. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-มี.ค. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-มี.ค. = 11.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-มี.ค. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ก.พ. = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ก.พ. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ก.พ. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ก.พ. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ก.พ. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ก.พ. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ก.พ. = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ก.พ. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ก.พ. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ก.พ. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ก.พ. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ก.พ. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ก.พ. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ก.พ. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ก.พ. = 11.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ก.พ. = 11.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ก.พ. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ก.พ. = 11.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ก.พ. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ก.พ. = 11.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ก.พ. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ก.พ. = 11.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ก.พ. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ก.พ. = 11.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ก.พ. = 11.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ก.พ. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ม.ค. = 11.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ม.ค. = 10.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-ม.ค. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ม.ค. = 10.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ม.ค. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ม.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ม.ค. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ม.ค. = 10.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ม.ค. = 10.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ม.ค. = 10.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ม.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ม.ค. = 10.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ม.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ม.ค. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ม.ค. = 10.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ม.ค. = 10.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ม.ค. = 10.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ม.ค. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ม.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ม.ค. = 10.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ม.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ม.ค. = 10.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ม.ค. = 10.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ม.ค. = 10.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ม.ค. = 10.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ม.ค. = 10.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ม.ค. = 10.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ม.ค. = 10.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ม.ค. = 10.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ธ.ค. = 9.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ธ.ค. = 9.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ธ.ค. = 9.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ธ.ค. = 9.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ธ.ค. = 9.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ธ.ค. = 9.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ธ.ค. = 9.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ธ.ค. = 9.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ธ.ค. = 9.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ธ.ค. = 9.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ธ.ค. = 9.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ธ.ค. = 9.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ธ.ค. = 9.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ธ.ค. = 9.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ธ.ค. = 9.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ธ.ค. = 9.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-พ.ค = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-เม.ย. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-เม.ย. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-เม.ย. = 12.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-มี.ค. = 12.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-มี.ค. = 12.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-มี.ค. = 12.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-มี.ค. = 12.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-มี.ค. = 12.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-มี.ค. = 12.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-มี.ค. = 12.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-มี.ค. = 12.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-มี.ค. = 12.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-มี.ค. = 12.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-มี.ค. = 12.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-มี.ค. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-มี.ค. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-มี.ค. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-มี.ค. = 12.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-มี.ค. = 12.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-มี.ค. = 12.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-มี.ค. = 12.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-มี.ค. = 12.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-มี.ค. = 12.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-มี.ค. = 12.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-มี.ค. = 12.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-มี.ค. = 12.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-มี.ค. = 12.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-มี.ค. = 12.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-มี.ค. = 11.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-มี.ค. = 11.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-มี.ค. = 11.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-มี.ค. = 11.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-มี.ค. = 11.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ก.พ. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ก.พ. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ก.พ. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ก.พ. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ก.พ. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ก.พ. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ก.พ. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ก.พ. = 11.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ก.พ. = 11.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ก.พ. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ก.พ. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ก.พ. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ก.พ. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ก.พ. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ก.พ. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ก.พ. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ก.พ. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ก.พ. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ก.พ. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ก.พ. = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ก.พ. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ก.พ. = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ก.พ. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ก.พ. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ก.พ. = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ก.พ. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ม.ค. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ม.ค. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ม.ค. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ม.ค. = 11.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ม.ค. = 11.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ม.ค. = 11.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ม.ค. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ม.ค. = 11.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ม.ค. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ม.ค. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ม.ค. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ม.ค. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ม.ค. = 11.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ม.ค. = 11.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ม.ค. = 10.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ม.ค. = 10.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ม.ค. = 10.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ม.ค. = 10.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ม.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ม.ค. = 10.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ม.ค. = 10.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ม.ค. = 10.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ม.ค. = 10.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ม.ค. = 10.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ม.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ม.ค. = 10.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ม.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ม.ค. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ม.ค. = 10.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ม.ค. = 10.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ม.ค. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ธ.ค. = 10.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ธ.ค. = 10.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ธ.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ธ.ค. = 10.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ธ.ค. = 10.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ธ.ค. = 10.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ธ.ค. = 10.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ธ.ค. = 10.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ธ.ค. = 9.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ธ.ค. = 9.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ธ.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ธ.ค. = 9.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ธ.ค. = 9.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-พ.ย. = 9.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-พ.ย. = 9.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-พ.ค = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-เม.ย. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-เม.ย. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-เม.ย. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-เม.ย. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-เม.ย. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-มี.ค. = 11.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-มี.ค. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-มี.ค. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-มี.ค. = 11.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-มี.ค. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-มี.ค. = 11.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-มี.ค. = 11.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-มี.ค. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-มี.ค. = 11.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-มี.ค. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-มี.ค. = 11.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-มี.ค. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-มี.ค. = 11.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-มี.ค. = 11.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-มี.ค. = 11.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-มี.ค. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-มี.ค. = 11.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-มี.ค. = 10.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-มี.ค. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-มี.ค. = 10.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-มี.ค. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-มี.ค. = 10.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-มี.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-มี.ค. = 10.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-มี.ค. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-มี.ค. = 10.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-มี.ค. = 10.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-มี.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-มี.ค. = 10.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-มี.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ก.พ. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ก.พ. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ก.พ. = 10.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ก.พ. = 10.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ก.พ. = 10.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ก.พ. = 10.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ก.พ. = 10.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ก.พ. = 10.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ก.พ. = 10.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ก.พ. = 10.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ก.พ. = 10.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ก.พ. = 10.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ก.พ. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ก.พ. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ก.พ. = 10.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ก.พ. = 10.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ก.พ. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ก.พ. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ก.พ. = 10.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ก.พ. = 10.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ก.พ. = 10.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ก.พ. = 10.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ก.พ. = 10.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ก.พ. = 10.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ก.พ. = 10.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ก.พ. = 10.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ก.พ. = 10.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ก.พ. = 10.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ม.ค. = 10.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ม.ค. = 10.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ม.ค. = 10.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ม.ค. = 10.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ม.ค. = 10.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ม.ค. = 10.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ม.ค. = 10.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ม.ค. = 10.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ม.ค. = 10.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ม.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ม.ค. = 10.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ม.ค. = 10.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ม.ค. = 10.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ม.ค. = 9.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ม.ค. = 9.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ม.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ม.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ม.ค. = 9.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ม.ค. = 9.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ม.ค. = 9.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ม.ค. = 9.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ม.ค. = 9.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ม.ค. = 9.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ม.ค. = 9.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ม.ค. = 9.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ม.ค. = 9.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ม.ค. = 9.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ม.ค. = 9.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ม.ค. = 9.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ม.ค. = 9.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ม.ค. = 9.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ธ.ค. = 9.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ธ.ค. = 9.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ธ.ค. = 9.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ธ.ค. = 9.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ธ.ค. = 9.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ธ.ค. = 9.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ธ.ค. = 9.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ธ.ค. = 9.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ธ.ค. = 9.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ธ.ค. = 9.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ธ.ค. = 9.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ธ.ค. = 9.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ธ.ค. = 9.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ธ.ค. = 9.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ธ.ค. = 9.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ธ.ค. = 9.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ธ.ค. = 9.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ธ.ค. = 8.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ธ.ค. = 8.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ธ.ค. = 8.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ธ.ค. = 8.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ธ.ค. = 8.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ธ.ค. = 8.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ธ.ค. = 8.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ธ.ค. = 8.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ธ.ค. = 8.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ธ.ค. = 8.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ธ.ค. = 8.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ธ.ค. = 8.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ธ.ค. = 8.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ธ.ค. = 8.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-พ.ย. = 8.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-พ.ย. = 8.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-พ.ย. = 8.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-พ.ย. = 8.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-พ.ย. = 8.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-พ.ย. = 8.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-พ.ย. = 8.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-พ.ย. = 8.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-พ.ย = 8.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-พ.ย = 8.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-พ.ย = 8.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-พ.ย = 8.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-พ.ย = 8.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-พ.ย = 8.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-พ.ย = 8.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ย = 8.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-พ.ค = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-เม.ย. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-เม.ย. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-เม.ย. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-เม.ย. = 11.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-เม.ย. = 11.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-มี.ค. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-มี.ค. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-มี.ค. = 11.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-มี.ค. = 11.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-มี.ค. = 11.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-มี.ค. = 11.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-มี.ค. = 11.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-มี.ค. = 11.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-มี.ค. = 11.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-มี.ค. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-มี.ค. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-มี.ค. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-มี.ค. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-มี.ค. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-มี.ค. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-มี.ค. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-มี.ค. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-มี.ค. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-มี.ค. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-มี.ค. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-มี.ค. = 11.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-มี.ค. = 11.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-มี.ค. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-มี.ค. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-มี.ค. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-มี.ค. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-มี.ค. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-มี.ค. = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ก.พ. = 11.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ก.พ. = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ก.พ. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ก.พ. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ก.พ. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ก.พ. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ก.พ. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ก.พ. = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ก.พ. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ก.พ. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ก.พ. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ก.พ. = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ก.พ. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ก.พ. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ก.พ. = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ก.พ. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ก.พ. = 11.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ก.พ. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ก.พ. = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ก.พ. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ก.พ. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ก.พ. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ก.พ. = 11.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ก.พ. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ก.พ. = 11.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ก.พ. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ก.พ. = 11.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ม.ค. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ม.ค. = 11.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ม.ค. = 11.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ม.ค. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ม.ค. = 11.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ม.ค. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ม.ค. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ม.ค. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ม.ค. = 11.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ม.ค. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ม.ค. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ม.ค. = 11.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ม.ค. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ม.ค. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ม.ค. = 11.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ม.ค. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ม.ค. = 11.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ม.ค. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ม.ค. = 11.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ม.ค. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ม.ค. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ม.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ม.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ม.ค. = 10.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ม.ค. = 10.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ม.ค. = 10.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ม.ค. = 10.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ม.ค. = 10.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ม.ค. = 10.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ม.ค. = 10.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ธ.ค. = 10.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ธ.ค. = 10.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ธ.ค. = 10.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ธ.ค. = 10.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ธ.ค. = 10.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ธ.ค. = 10.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ธ.ค. = 10.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ธ.ค. = 10.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ธ.ค. = 10.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ธ.ค. = 10.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ธ.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ธ.ค. = 10.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ธ.ค. = 10.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-พ.ย. = 9.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-พ.ย. = 9.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-พ.ย. = 9.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-พ.ย. = 9.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-พ.ย. = 9.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-พ.ย. = 9.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-พ.ย. = 9.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-พ.ย. = 9.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-พ.ย = 9.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-พ.ย = 9.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ย = 9.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ย = 9.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ย = 9.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ย = 9.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ย = 9.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ย = 9.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มิ.ย. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มิ.ย. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มิ.ย. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มิ.ย. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มิ.ย. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มิ.ย. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มิ.ย. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มิ.ย. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มิ.ย. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-พ.ค = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ค = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ค = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ค = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-พ.ค = 11.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-พ.ค = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-พ.ค = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-พ.ค = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-พ.ค = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-พ.ค = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-พ.ค = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-พ.ค = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-พ.ค = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-พ.ค = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-พ.ค = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-พ.ค = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-พ.ค = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-พ.ค = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-พ.ค = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-พ.ค = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-พ.ค = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-พ.ค = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-พ.ค = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-พ.ค = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-พ.ค = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-พ.ค = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-พ.ค = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-พ.ค = 11.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-พ.ค = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-พ.ค = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-พ.ค = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-เม.ย. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-เม.ย. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-เม.ย. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-เม.ย. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-เม.ย. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-เม.ย. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-เม.ย. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-เม.ย. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-เม.ย. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-เม.ย. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-เม.ย. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-เม.ย. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-เม.ย. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-มี.ค. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มี.ค. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มี.ค. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มี.ค. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มี.ค. = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มี.ค. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มี.ค. = 11.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มี.ค. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มี.ค. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มี.ค. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มี.ค. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มี.ค. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มี.ค. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มี.ค. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มี.ค. = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มี.ค. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มี.ค. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ก.พ. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ก.พ. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ก.พ. = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ก.พ. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ก.พ. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ก.พ. = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ก.พ. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ก.พ. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ก.พ. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ก.พ. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ก.พ. = 11.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ก.พ. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ก.พ. = 11.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ก.พ. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ก.พ. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ก.พ. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ก.พ. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ก.พ. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ก.พ. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ก.พ. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ก.พ. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ก.พ. = 11.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ก.พ. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ก.พ. = 10.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ก.พ. = 10.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ก.พ. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ก.พ. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ก.พ. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ม.ค. = 10.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ม.ค. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ม.ค. = 10.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ม.ค. = 10.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ม.ค. = 10.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ม.ค. = 10.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ม.ค. = 10.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ม.ค. = 10.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ม.ค. = 10.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ม.ค. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ม.ค. = 10.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ม.ค. = 10.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ม.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ม.ค. = 10.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ม.ค. = 10.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ม.ค. = 10.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ม.ค. = 10.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ม.ค. = 10.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ม.ค. = 10.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ม.ค. = 10.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ม.ค. = 10.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ม.ค. = 10.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ม.ค. = 10.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ม.ค. = 10.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ม.ค. = 10.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ม.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ม.ค. = 10.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ม.ค. = 10.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ม.ค. = 10.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ธ.ค. = 9.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ธ.ค. = 9.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ธ.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ธ.ค. = 9.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ธ.ค. = 9.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ธ.ค. = 9.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ธ.ค. = 9.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ธ.ค. = 9.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ธ.ค. = 9.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ธ.ค. = 9.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ธ.ค. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ธ.ค. = 9.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ธ.ค. = 9.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ธ.ค. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ธ.ค. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ธ.ค. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ธ.ค. = 9.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ธ.ค. = 9.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ธ.ค. = 9.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ธ.ค. = 9.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ธ.ค. = 9.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ธ.ค. = 9.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ธ.ค. = 9.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ธ.ค. = 9.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ธ.ค. = 9.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ธ.ค. = 8.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ธ.ค. = 8.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ธ.ค. = 8.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ธ.ค. = 8.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ธ.ค. = 8.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ย. = 8.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ย. = 8.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-เม.ย. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-เม.ย. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-เม.ย. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-เม.ย. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-เม.ย. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-เม.ย. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-เม.ย. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-มี.ค. = 11.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-มี.ค. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-มี.ค. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-มี.ค. = 11.65 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-มี.ค. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-มี.ค. = 11.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-มี.ค. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-มี.ค. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-มี.ค. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-มี.ค. = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-มี.ค. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-มี.ค. = 11.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-มี.ค. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-มี.ค. = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-มี.ค. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-มี.ค. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-มี.ค. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-มี.ค. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-มี.ค. = 11.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-มี.ค. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-มี.ค. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-มี.ค. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-มี.ค. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-มี.ค. = 11.43 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-มี.ค. = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-มี.ค. = 11.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-มี.ค. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-มี.ค. = 11.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-มี.ค. = 11.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-มี.ค. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ก.พ. = 11.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ก.พ. = 11.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ก.พ. = 11.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ก.พ. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ก.พ. = 11.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ก.พ. = 11.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ก.พ. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ก.พ. = 11.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ก.พ. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ก.พ. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ก.พ. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ก.พ. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ก.พ. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ก.พ. = 11.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ก.พ. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ก.พ. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ก.พ. = 11.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ก.พ. = 11.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ก.พ. = 11.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ก.พ. = 11.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ก.พ. = 11.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ก.พ. = 10.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ก.พ. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ก.พ. = 10.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ก.พ. = 10.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ก.พ. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ก.พ. = 10.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ก.พ. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ม.ค. = 10.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ม.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ม.ค. = 10.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ม.ค. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ม.ค. = 10.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ม.ค. = 10.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ม.ค. = 10.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ม.ค. = 10.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ม.ค. = 10.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ม.ค. = 10.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ม.ค. = 10.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ม.ค. = 10.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ม.ค. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ม.ค. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ม.ค. = 10.57 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ม.ค. = 10.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ม.ค. = 10.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ม.ค. = 10.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ม.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ม.ค. = 10.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ม.ค. = 10.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ม.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ม.ค. = 10.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ม.ค. = 10.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ม.ค. = 10.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ม.ค. = 10.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ม.ค. = 10.38 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ม.ค. = 10.36 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ม.ค. = 10.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ธ.ค. = 9.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ธ.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ธ.ค. = 9.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ธ.ค. = 9.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ธ.ค. = 9.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ธ.ค. = 9.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ธ.ค. = 9.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ธ.ค. = 9.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ธ.ค. = 9.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ธ.ค. = 9.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ธ.ค. = 9.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ธ.ค. = 9.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ธ.ค. = 9.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-พ.ย. = 9.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-พ.ย. = 9.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-พ.ย. = 9.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-พ.ย. = 9.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-พ.ย. = 9.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-พ.ย. = 9.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-พ.ย. = 9.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-พ.ย. = 9.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-พ.ย = 9.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-พ.ค = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-พ.ค = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-พ.ค = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-เม.ย. = 12.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-เม.ย. = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-เม.ย. = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-เม.ย. = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-เม.ย. = 12.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-เม.ย. = 12.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-เม.ย. = 12.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-เม.ย. = 12.32 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-มี.ค. = 12.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-มี.ค. = 12.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-มี.ค. = 12.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-มี.ค. = 12.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-มี.ค. = 12.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-มี.ค. = 12.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-มี.ค. = 12.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-มี.ค. = 12.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-มี.ค. = 12.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-มี.ค. = 12.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-มี.ค. = 12.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-มี.ค. = 12.26 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-มี.ค. = 12.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-มี.ค. = 12.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-มี.ค. = 12.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-มี.ค. = 12.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-มี.ค. = 12.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-มี.ค. = 12.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-มี.ค. = 12.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-มี.ค. = 12.17 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-มี.ค. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-มี.ค. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-มี.ค. = 12.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-มี.ค. = 12.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-มี.ค. = 12.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-มี.ค. = 12.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-มี.ค. = 12.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-มี.ค. = 12.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-มี.ค. = 12.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-มี.ค. = 12.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ก.พ. = 12.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ก.พ. = 12.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ก.พ. = 11.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ก.พ. = 11.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ก.พ. = 11.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ก.พ. = 11.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ก.พ. = 11.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ก.พ. = 11.92 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ก.พ. = 11.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ก.พ. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ก.พ. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ก.พ. = 11.86 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ก.พ. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ก.พ. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ก.พ. = 11.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ก.พ. = 11.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ก.พ. = 11.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ก.พ. = 11.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ก.พ. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ก.พ. = 11.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ก.พ. = 11.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ก.พ. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ก.พ. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ก.พ. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ก.พ. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ก.พ. = 11.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ม.ค. = 11.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ม.ค. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ม.ค. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ม.ค. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ม.ค. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ม.ค. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ม.ค. = 11.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ม.ค. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ม.ค. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ม.ค. = 11.34 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ม.ค. = 11.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ม.ค. = 11.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ม.ค. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ม.ค. = 11.24 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ม.ค. = 11.22 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ม.ค. = 11.20 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ม.ค. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ม.ค. = 11.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ม.ค. = 11.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ม.ค. = 11.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ม.ค. = 11.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ม.ค. = 11.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ม.ค. = 11.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ม.ค. = 11.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ม.ค. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ม.ค. = 10.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ม.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ม.ค. = 10.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ม.ค. = 10.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ม.ค. = 10.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.75 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ธ.ค. = 10.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ธ.ค. = 10.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ธ.ค. = 10.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ธ.ค. = 10.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ธ.ค. = 10.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ธ.ค. = 10.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ธ.ค. = 10.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ธ.ค. = 10.30 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ธ.ค. = 10.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ธ.ค. = 10.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ธ.ค. = 10.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ธ.ค. = 10.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ธ.ค. = 10.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ธ.ค. = 9.81 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ธ.ค. = 9.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ธ.ค. = 9.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ธ.ค. = 9.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-พ.ย. = 9.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-พ.ย. = 9.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-พ.ย. = 9.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-พ.ย. = 9.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มิ.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-พ.ค = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-เม.ย. = 12.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-เม.ย. = 12.15 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-เม.ย. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-เม.ย. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-เม.ย. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-เม.ย. = 12.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-เม.ย. = 12.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-มี.ค. = 12.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-มี.ค. = 12.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-มี.ค. = 12.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-มี.ค. = 12.11 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-มี.ค. = 12.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-มี.ค. = 12.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-มี.ค. = 12.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-มี.ค. = 12.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-มี.ค. = 12.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-มี.ค. = 12.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-มี.ค. = 12.06 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-มี.ค. = 12.04 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-มี.ค. = 12.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-มี.ค. = 12.03 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-มี.ค. = 12.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-มี.ค. = 12.00 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-มี.ค. = 11.99 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-มี.ค. = 11.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-มี.ค. = 11.97 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-มี.ค. = 11.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-มี.ค. = 11.95 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-มี.ค. = 11.94 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-มี.ค. = 11.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-มี.ค. = 11.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-มี.ค. = 11.90 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มี.ค. = 11.89 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มี.ค. = 11.88 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มี.ค. = 11.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มี.ค. = 11.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มี.ค. = 11.84 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มี.ค. = 11.83 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ก.พ. = 11.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ก.พ. = 11.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ก.พ. = 11.79 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ก.พ. = 11.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ก.พ. = 11.77 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ก.พ. = 11.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ก.พ. = 11.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ก.พ. = 11.73 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ก.พ. = 11.72 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ก.พ. = 11.70 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ก.พ. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ก.พ. = 11.68 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ก.พ. = 11.66 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ก.พ. = 11.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ก.พ. = 11.62 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ก.พ. = 11.61 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ก.พ. = 11.59 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ก.พ. = 11.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ก.พ. = 11.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ก.พ. = 11.55 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ก.พ. = 11.53 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ก.พ. = 11.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ก.พ. = 11.51 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ก.พ. = 11.50 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ก.พ. = 11.48 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ก.พ. = 11.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ก.พ. = 11.46 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ก.พ. = 11.45 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ก.พ. = 11.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ม.ค. = 11.42 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ม.ค. = 11.40 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ม.ค. = 11.39 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ม.ค. = 11.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ม.ค. = 11.35 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ม.ค. = 11.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ม.ค. = 11.31 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ม.ค. = 11.29 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ม.ค. = 11.27 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ม.ค. = 11.25 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ม.ค. = 11.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ม.ค. = 11.21 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ม.ค. = 11.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ม.ค. = 11.18 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ม.ค. = 11.16 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ม.ค. = 11.14 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ม.ค. = 11.12 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ม.ค. = 11.10 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ม.ค. = 11.09 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ม.ค. = 11.07 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ม.ค. = 11.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ม.ค. = 11.02 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ม.ค. = 11.01 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ม.ค. = 10.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ม.ค. = 10.96 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ม.ค. = 10.93 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ม.ค. = 10.91 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ม.ค. = 10.87 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ม.ค. = 10.85 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ม.ค. = 10.82 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ม.ค. = 10.80 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ธ.ค. = 10.78 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ธ.ค. = 10.76 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ธ.ค. = 10.74 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ธ.ค. = 10.71 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ธ.ค. = 10.69 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ธ.ค. = 10.67 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ธ.ค. = 10.64 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ธ.ค. = 10.63 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ธ.ค. = 10.60 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ธ.ค. = 10.58 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ธ.ค. = 10.56 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ธ.ค. = 10.54 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ธ.ค. = 10.52 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ธ.ค. = 10.49 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ธ.ค. = 10.47 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ธ.ค. = 10.44 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ธ.ค. = 10.41 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ธ.ค. = 10.37 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ธ.ค. = 10.33 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ธ.ค. = 10.28 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ธ.ค. = 10.23 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ธ.ค. = 10.19 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ธ.ค. = 10.13 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ธ.ค. = 10.08 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ธ.ค. = 10.05 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ธ.ค. = 9.98 ตัน ค่าความหวานน้ำตาล (C.C.S) ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ธ.ค. = 9.89 ตัน