ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-เม.ย. = 929.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-เม.ย. = 1,886.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-เม.ย. = 4,973.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-เม.ย. = 6,082.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-เม.ย. = 14,777.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-เม.ย. = 9,819.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-เม.ย. = 10,438.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-เม.ย. = 12,921.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-เม.ย. = 11,249.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-เม.ย. = 15,876.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-เม.ย. = 19,181.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-เม.ย. = 29,292.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-เม.ย. = 32,869.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-เม.ย. = 35,582.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-เม.ย. = 44,786.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-เม.ย. = 51,218.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-เม.ย. = 60,690.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-เม.ย. = 65,584.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-เม.ย. = 68,904.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-เม.ย. = 75,904.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-มี.ค. = 72,428.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-มี.ค. = 79,709.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-มี.ค. = 90,170.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-มี.ค. = 99,377.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-มี.ค. = 86,316.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-มี.ค. = 85,510.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-มี.ค. = 89,016.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-มี.ค. = 124,698.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-มี.ค. = 132,986.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-มี.ค. = 147,212.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-มี.ค. = 132,678.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-มี.ค. = 151,197.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-มี.ค. = 160,518.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-มี.ค. = 162,155.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-มี.ค. = 157,857.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-มี.ค. = 172,044.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-มี.ค. = 194,675.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-มี.ค. = 199,369.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-มี.ค. = 201,483.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-มี.ค. = 217,977.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-มี.ค. = 203,566.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-มี.ค. = 188,255.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-มี.ค. = 204,353.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-มี.ค. = 199,542.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-มี.ค. = 197,032.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-มี.ค. = 227,857.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-มี.ค. = 227,092.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-มี.ค. = 225,297.415 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-มี.ค. = 221,016.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-มี.ค. = 237,176.935 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-มี.ค. = 247,469.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ก.พ. = 228,457.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ก.พ. = 233,391.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ก.พ. = 228,470.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ก.พ. = 228,324.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ก.พ. = 227,466.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ก.พ. = 258,983.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ก.พ. = 243,242.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ก.พ. = 258,471.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ก.พ. = 270,362.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ก.พ. = 249,442.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ก.พ. = 259,591.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ก.พ. = 265,919.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ก.พ. = 268,020.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ก.พ. = 269,104.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ก.พ. = 234,118.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ก.พ. = 239,837.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ก.พ. = 262,374.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ก.พ. = 234,910.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ก.พ. = 261,320.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ก.พ. = 244,731.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ก.พ. = 239,701.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ก.พ. = 246,391.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ก.พ. = 249,115.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ก.พ. = 259,778.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ก.พ. = 249,910.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ก.พ. = 233,813.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ก.พ. = 259,466.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ก.พ. = 240,478.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ม.ค. = 268,916.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ม.ค. = 262,422.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-ม.ค. = 266,679.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ม.ค. = 239,276.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ม.ค. = 230,807.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ม.ค. = 224,516.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ม.ค. = 232,296.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ม.ค. = 261,261.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ม.ค. = 262,229.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ม.ค. = 238,727.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ม.ค. = 256,240.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ม.ค. = 260,296.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ม.ค. = 260,631.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ม.ค. = 263,543.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ม.ค. = 261,225.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ม.ค. = 246,172.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ม.ค. = 267,739.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ม.ค. = 228,570.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ม.ค. = 158,761.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ม.ค. = 133,513.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ม.ค. = 134,514.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ม.ค. = 234,579.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ม.ค. = 261,402.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ม.ค. = 269,649.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ม.ค. = 267,912.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ม.ค. = 258,078.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ม.ค. = 220,907.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ม.ค. = 234,752.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ม.ค. = 180,668.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ม.ค. = 124,537.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ม.ค. = 114,001.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ธ.ค. = 175,878.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ธ.ค. = 248,102.328 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ธ.ค. = 248,769.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ธ.ค. = 240,398.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ธ.ค. = 244,316.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ธ.ค. = 253,017.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ธ.ค. = 247,792.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ธ.ค. = 233,718.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ธ.ค. = 220,697.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ธ.ค. = 225,600.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ธ.ค. = 231,710.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ธ.ค. = 217,956.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ธ.ค. = 227,032.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ธ.ค. = 213,574.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ธ.ค. = 197,477.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ธ.ค. = 194,851.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ธ.ค. = 171,288.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ธ.ค. = 151,429.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ธ.ค. = 98,451.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ธ.ค. = 98,629.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ธ.ค. = 97,742.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ธ.ค. = 87,017.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ธ.ค. = 83,699.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ธ.ค. = 68,303.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ธ.ค. = 56,452.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ธ.ค. = 50,953.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ธ.ค. = 26,672.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-เม.ย. = 1,143.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-เม.ย. = 651.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-เม.ย. = 851.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-เม.ย. = 1,359.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-เม.ย. = 4,028.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-เม.ย. = 8,448.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-เม.ย. = 10,715.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-เม.ย. = 9,890.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-เม.ย. = 17,641.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-เม.ย. = 16,660.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-เม.ย. = 20,936.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-เม.ย. = 32,854.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-เม.ย. = 41,127.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-เม.ย. = 41,485.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-เม.ย. = 56,943.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-เม.ย. = 66,957.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-มี.ค. = 69,188.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-มี.ค. = 72,779.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-มี.ค. = 77,374.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-มี.ค. = 73,664.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-มี.ค. = 75,094.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-มี.ค. = 89,958.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-มี.ค. = 106,494.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-มี.ค. = 148,283.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-มี.ค. = 113,898.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-มี.ค. = 134,064.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-มี.ค. = 130,534.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-มี.ค. = 133,053.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-มี.ค. = 150,990.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-มี.ค. = 175,327.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-มี.ค. = 171,368.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-มี.ค. = 178,547.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-มี.ค. = 173,649.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-มี.ค. = 175,135.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-มี.ค. = 188,506.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-มี.ค. = 208,435.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-มี.ค. = 205,652.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-มี.ค. = 224,274.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-มี.ค. = 225,919.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-มี.ค. = 229,477.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-มี.ค. = 241,775.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-มี.ค. = 240,309.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-มี.ค. = 210,035.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-มี.ค. = 182,553.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-มี.ค. = 213,364.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-มี.ค. = 199,278.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-มี.ค. = 184,573.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ก.พ. = 215,343.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ก.พ. = 221,751.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ก.พ. = 237,785.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ก.พ. = 240,272.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ก.พ. = 238,789.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ก.พ. = 232,987.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ก.พ. = 237,178.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ก.พ. = 225,919.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ก.พ. = 217,336.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ก.พ. = 237,709.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ก.พ. = 249,677.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ก.พ. = 209,055.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ก.พ. = 191,017.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ก.พ. = 213,747.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ก.พ. = 231,461.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ก.พ. = 245,009.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ก.พ. = 244,388.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ก.พ. = 233,852.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ก.พ. = 250,937.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ก.พ. = 245,197.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ก.พ. = 232,134.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ก.พ. = 211,543.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ก.พ. = 219,982.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ก.พ. = 234,723.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ก.พ. = 245,670.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ก.พ. = 237,434.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ก.พ. = 209,341.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ก.พ. = 185,804.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ม.ค. = 166,568.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ม.ค. = 197,752.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ม.ค. = 232,269.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ม.ค. = 232,718.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ม.ค. = 223,634.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ม.ค. = 236,526.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ม.ค. = 218,361.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ม.ค. = 236,498.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ม.ค. = 243,233.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ม.ค. = 249,069.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ม.ค. = 227,224.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ม.ค. = 245,159.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ม.ค. = 251,045.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ม.ค. = 251,727.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ม.ค. = 224,261.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ม.ค. = 189,383.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ม.ค. = 237,968.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ม.ค. = 241,596.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ม.ค. = 234,500.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ม.ค. = 228,134.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ม.ค. = 235,267.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ม.ค. = 236,452.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ม.ค. = 237,049.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ม.ค. = 246,037.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ม.ค. = 249,493.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ม.ค. = 230,867.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ม.ค. = 232,348.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ม.ค. = 229,775.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ม.ค. = 218,095.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ม.ค. = 138,923.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ม.ค. = 134,872.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ธ.ค. = 221,956.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ธ.ค. = 212,552.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ธ.ค. = 225,557.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ธ.ค. = 226,590.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ธ.ค. = 246,237.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ธ.ค. = 232,321.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ธ.ค. = 235,786.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ธ.ค. = 254,932.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ธ.ค. = 228,001.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ธ.ค. = 244,684.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ธ.ค. = 249,301.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ธ.ค. = 226,077.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ธ.ค. = 234,715.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ธ.ค. = 197,256.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ธ.ค. = 204,455.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ธ.ค. = 179,124.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ธ.ค. = 208,419.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ธ.ค. = 216,483.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ธ.ค. = 201,448.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ธ.ค. = 194,275.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ธ.ค. = 183,240.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ธ.ค. = 150,789.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ธ.ค. = 125,598.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ธ.ค. = 113,527.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ธ.ค. = 106,342.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ธ.ค. = 83,773.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ธ.ค. = 51,058.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ธ.ค. = 43,390.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ธ.ค. = 42,153.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ธ.ค. = 41,047.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ธ.ค. = 38,348.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-พ.ย. = 39,918.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-พ.ย. = 41,573.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-พ.ย. = 20,658.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-เม.ย. = 101.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-เม.ย. = 284.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-เม.ย. = 632.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-เม.ย. = 1,102.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-เม.ย. = 1,588.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-เม.ย. = 2,010.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-เม.ย. = 2,692.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-เม.ย. = 2,966.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-เม.ย. = 2,402.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-เม.ย. = 1,965.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-เม.ย. = 1,420.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-เม.ย. = 1,512.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-เม.ย. = 1,821.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-เม.ย. = 3,329.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-เม.ย. = 6,266.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-เม.ย. = 8,950.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-เม.ย. = 11,244.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-เม.ย. = 14,793.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-เม.ย. = 19,126.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-เม.ย. = 26,535.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-เม.ย. = 38,672.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-เม.ย. = 50,424.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-เม.ย. = 66,369.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-เม.ย. = 76,487.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-เม.ย. = 83,697.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-เม.ย. = 95,857.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-มี.ค. = 114,686.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-มี.ค. = 124,233.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-มี.ค. = 138,756.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-มี.ค. = 154,948.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-มี.ค. = 163,532.616 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-มี.ค. = 155,634.074 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-มี.ค. = 164,065.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-มี.ค. = 175,733.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-มี.ค. = 184,091.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-มี.ค. = 189,280.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-มี.ค. = 173,742.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-มี.ค. = 197,716.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-มี.ค. = 187,505.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-มี.ค. = 192,981.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-มี.ค. = 198,285.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-มี.ค. = 178,467.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-มี.ค. = 203,734.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-มี.ค. = 212,645.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-มี.ค. = 206,626.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-มี.ค. = 213,490.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-มี.ค. = 197,705.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-มี.ค. = 210,438.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-มี.ค. = 219,289.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-มี.ค. = 215,090.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-มี.ค. = 201,428.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-มี.ค. = 173,273.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-มี.ค. = 154,233.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-มี.ค. = 180,123.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-มี.ค. = 203,767.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-มี.ค. = 224,065.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-มี.ค. = 187,032.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ก.พ. = 213,897.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ก.พ. = 218,516.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ก.พ. = 219,869.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ก.พ. = 198,643.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ก.พ. = 206,353.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ก.พ. = 209,370.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ก.พ. = 206,118.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ก.พ. = 221,186.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ก.พ. = 217,153.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ก.พ. = 196,907.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ก.พ. = 216,403.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ก.พ. = 204,649.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ก.พ. = 205,299.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ก.พ. = 199,144.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ก.พ. = 217,963.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ก.พ. = 226,169.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ก.พ. = 231,485.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ก.พ. = 217,076.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ก.พ. = 210,586.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ก.พ. = 224,996.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ก.พ. = 217,003.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ก.พ. = 194,038.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ก.พ. = 176,669.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ก.พ. = 217,070.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ก.พ. = 220,448.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ก.พ. = 184,508.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ก.พ. = 218,552.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ก.พ. = 191,578.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ม.ค. = 248,553.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ม.ค. = 214,502.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ม.ค. = 191,082.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ม.ค. = 206,662.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ม.ค. = 205,543.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ม.ค. = 220,621.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ม.ค. = 225,853.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ม.ค. = 229,769.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ม.ค. = 209,352.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ม.ค. = 237,160.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ม.ค. = 211,480.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ม.ค. = 206,834.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ม.ค. = 207,872.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ม.ค. = 199,368.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ม.ค. = 174,512.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ม.ค. = 197,121.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ม.ค. = 209,612.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ม.ค. = 234,377.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ม.ค. = 224,474.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ม.ค. = 201,609.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ม.ค. = 231,825.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ม.ค. = 229,172.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ม.ค. = 227,802.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ม.ค. = 223,827.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ม.ค. = 220,832.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ม.ค. = 230,812.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ม.ค. = 230,885.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ม.ค. = 218,193.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ม.ค. = 203,743.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ม.ค. = 131,105.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ม.ค. = 128,293.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ธ.ค. = 163,401.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ธ.ค. = 190,804.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ธ.ค. = 212,362.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ธ.ค. = 195,386.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ธ.ค. = 204,771.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ธ.ค. = 206,183.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ธ.ค. = 204,122.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ธ.ค. = 190,209.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ธ.ค. = 190,692.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ธ.ค. = 207,622.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ธ.ค. = 196,734.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ธ.ค. = 205,211.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ธ.ค. = 201,238.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ธ.ค. = 202,597.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ธ.ค. = 188,976.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ธ.ค. = 167,626.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ธ.ค. = 189,009.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ธ.ค. = 175,658.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ธ.ค. = 159,938.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ธ.ค. = 173,794.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ธ.ค. = 181,000.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ธ.ค. = 168,657.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ธ.ค. = 161,086.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ธ.ค. = 143,649.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ธ.ค. = 123,305.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ธ.ค. = 110,177.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ธ.ค. = 105,902.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ธ.ค. = 90,425.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ธ.ค. = 93,701.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ธ.ค. = 91,312.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ธ.ค. = 86,102.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-พ.ย. = 89,514.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-พ.ย. = 62,117.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-พ.ย. = 72,870.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-พ.ย. = 78,586.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-พ.ย. = 64,440.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-พ.ย. = 48,781.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-พ.ย. = 60,974.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-พ.ย. = 59,719.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-พ.ย = 41,134.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-พ.ย = 59,876.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-พ.ย = 35,970.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-พ.ย = 33,088.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-พ.ย = 21,743.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-พ.ย = 20,616.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-พ.ย = 17,574.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ย = 16,109.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-พ.ค = 686.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-พ.ค = 660.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-พ.ค = 1,186.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-พ.ค = 973.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-พ.ค = 1,094.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-พ.ค = 4,164.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-พ.ค = 10,923.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-พ.ค = 15,831.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-เม.ย. = 34,925.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-เม.ย. = 36,230.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-เม.ย. = 47,469.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-เม.ย. = 50,946.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-เม.ย. = 55,996.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-เม.ย. = 62,505.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-เม.ย. = 68,155.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-เม.ย. = 68,425.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-เม.ย. = 77,114.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-เม.ย. = 76,656.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-เม.ย. = 77,155.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-เม.ย. = 73,785.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-เม.ย. = 53,373.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-เม.ย. = 59,573.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-เม.ย. = 42,065.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-เม.ย. = 41,754.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-เม.ย. = 53,916.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-เม.ย. = 60,563.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-เม.ย. = 82,559.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-เม.ย. = 101,705.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-เม.ย. = 108,346.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-เม.ย. = 122,411.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-เม.ย. = 123,024.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-เม.ย. = 139,026.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-เม.ย. = 130,784.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-เม.ย. = 135,537.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-เม.ย. = 154,712.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-เม.ย. = 165,190.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-เม.ย. = 180,500.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-เม.ย. = 168,339.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-มี.ค. = 182,766.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-มี.ค. = 191,676.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-มี.ค. = 202,161.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-มี.ค. = 200,526.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-มี.ค. = 190,521.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-มี.ค. = 166,441.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-มี.ค. = 188,002.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-มี.ค. = 179,454.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-มี.ค. = 178,552.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-มี.ค. = 186,660.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-มี.ค. = 172,007.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-มี.ค. = 183,592.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-มี.ค. = 174,493.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-มี.ค. = 179,372.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-มี.ค. = 184,868.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-มี.ค. = 165,824.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-มี.ค. = 186,222.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-มี.ค. = 194,303.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-มี.ค. = 190,089.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-มี.ค. = 173,301.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-มี.ค. = 169,216.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-มี.ค. = 177,706.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-มี.ค. = 192,160.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-มี.ค. = 172,754.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-มี.ค. = 178,316.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-มี.ค. = 173,294.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-มี.ค. = 200,077.173 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-มี.ค. = 171,403.368 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-มี.ค. = 181,287.527 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-มี.ค. = 187,388.779 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-มี.ค. = 194,832.446 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ก.พ. = 181,973.481 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ก.พ. = 157,083.239 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ก.พ. = 178,292.526 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ก.พ. = 197,879.205 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ก.พ. = 200,643.929 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ก.พ. = 187,571.088 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ก.พ. = 149,000.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ก.พ. = 159,760.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ก.พ. = 186,639.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ก.พ. = 186,545.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ก.พ. = 168,251.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ก.พ. = 190,651.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ก.พ. = 169,787.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ก.พ. = 187,608.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ก.พ. = 196,916.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ก.พ. = 189,035.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ก.พ. = 196,332.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ก.พ. = 191,763.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ก.พ. = 180,961.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ก.พ. = 191,921.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ก.พ. = 196,377.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ก.พ. = 196,453.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ก.พ. = 188,373.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ก.พ. = 178,588.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ก.พ. = 187,348.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ก.พ. = 185,731.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ก.พ. = 179,839.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ก.พ. = 183,677.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ก.พ. = 191,367.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ม.ค. = 196,772.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ม.ค. = 191,192.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ม.ค. = 173,875.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ม.ค. = 174,619.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ม.ค. = 155,882.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ม.ค. = 170,550.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ม.ค. = 186,788.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ม.ค. = 170,177.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ม.ค. = 151,284.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ม.ค. = 164,784.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ม.ค. = 177,205.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ม.ค. = 199,942.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ม.ค. = 187,575.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ม.ค. = 179,379.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ม.ค. = 141,477.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ม.ค. = 169,519.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ม.ค. = 190,049.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ม.ค. = 192,832.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ม.ค. = 194,194.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ม.ค. = 187,497.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ม.ค. = 193,161.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ม.ค. = 196,007.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ม.ค. = 191,720.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ม.ค. = 198,184.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ม.ค. = 193,178.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ม.ค. = 193,905.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ม.ค. = 197,206.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ม.ค. = 195,519.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ม.ค. = 155,103.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ม.ค. = 133,676.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ม.ค. = 113,875.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ธ.ค. = 166,909.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ธ.ค. = 186,323.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ธ.ค. = 183,218.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ธ.ค. = 179,746.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ธ.ค. = 189,325.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ธ.ค. = 183,452.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ธ.ค. = 168,569.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ธ.ค. = 179,248.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ธ.ค. = 188,462.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ธ.ค. = 183,167.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ธ.ค. = 179,366.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ธ.ค. = 160,829.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ธ.ค. = 185,028.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ธ.ค. = 181,569.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ธ.ค. = 175,670.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ธ.ค. = 149,113.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ธ.ค. = 173,988.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ธ.ค. = 170,705.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ธ.ค. = 156,402.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ธ.ค. = 168,800.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ธ.ค. = 167,474.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ธ.ค. = 157,298.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ธ.ค. = 156,209.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ธ.ค. = 154,853.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ธ.ค. = 137,709.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ธ.ค. = 139,824.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ธ.ค. = 128,793.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ธ.ค. = 121,868.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ธ.ค. = 115,459.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ธ.ค. = 101,997.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ธ.ค. = 105,203.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-พ.ย. = 86,211.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-พ.ย. = 79,248.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-พ.ย. = 80,057.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-พ.ย. = 76,354.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-พ.ย. = 73,714.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-พ.ย. = 58,492.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-พ.ย. = 48,917.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-พ.ย. = 43,331.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-พ.ย = 45,780.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-พ.ย = 41,782.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ย = 30,107.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ย = 30,924.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ย = 29,460.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ย = 20,328.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ย = 18,138.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ย = 4,435.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มิ.ย. = 3,364.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มิ.ย. = 3,017.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มิ.ย. = 2,706.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มิ.ย. = 4,346.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มิ.ย. = 4,572.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มิ.ย. = 5,027.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มิ.ย. = 2,393.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มิ.ย. = 332.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มิ.ย. = 8,507.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มิ.ย. = 13,150.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มิ.ย. = 12,430.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มิ.ย. = 13,777.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มิ.ย. = 16,813.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มิ.ย. = 19,232.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มิ.ย. = 29,583.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มิ.ย. = 34,805.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มิ.ย. = 27,285.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-พ.ค = 29,638.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ค = 32,805.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ค = 39,991.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ค = 39,984.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-พ.ค = 45,893.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-พ.ค = 35,928.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-พ.ค = 38,823.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-พ.ค = 54,062.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-พ.ค = 51,064.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-พ.ค = 47,214.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-พ.ค = 47,031.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-พ.ค = 49,193.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-พ.ค = 47,402.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-พ.ค = 53,623.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-พ.ค = 49,953.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-พ.ค = 48,629.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-พ.ค = 58,333.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-พ.ค = 80,487.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-พ.ค = 72,690.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-พ.ค = 65,580.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-พ.ค = 67,656.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-พ.ค = 66,362.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-พ.ค = 71,826.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-พ.ค = 78,565.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-พ.ค = 81,190.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-พ.ค = 85,883.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-พ.ค = 84,858.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-พ.ค = 72,248.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-พ.ค = 91,630.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-พ.ค = 95,320.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-พ.ค = 89,040.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-เม.ย. = 78,368.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-เม.ย. = 104,798.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-เม.ย. = 97,527.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-เม.ย. = 117,038.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-เม.ย. = 105,096.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-เม.ย. = 92,180.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-เม.ย. = 128,930.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-เม.ย. = 143,092.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-เม.ย. = 145,734.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-เม.ย. = 127,752.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-เม.ย. = 105,628.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-เม.ย. = 119,251.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-เม.ย. = 99,774.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-เม.ย. = 86,643.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-เม.ย. = 54,923.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-เม.ย. = 54,123.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-เม.ย. = 63,412.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-เม.ย. = 111,748.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-เม.ย. = 135,233.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-เม.ย. = 145,298.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-เม.ย. = 150,076.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-เม.ย. = 150,880.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-เม.ย. = 138,797.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-เม.ย. = 153,378.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-เม.ย. = 135,905.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-เม.ย. = 157,458.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-เม.ย. = 149,195.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-เม.ย. = 150,099.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-เม.ย. = 145,422.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-เม.ย. = 117,637.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-มี.ค. = 100,721.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-มี.ค. = 73,644.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-มี.ค. = 118,122.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-มี.ค. = 146,065.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-มี.ค. = 169,953.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-มี.ค. = 163,376.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-มี.ค. = 166,805.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-มี.ค. = 144,139.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-มี.ค. = 142,289.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-มี.ค. = 133,052.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มี.ค. = 96,058.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มี.ค. = 85,813.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มี.ค. = 47,109.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มี.ค. = 34,247.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มี.ค. = 43,766.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มี.ค. = 158,020.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มี.ค. = 174,787.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มี.ค. = 167,551.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มี.ค. = 180,577.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มี.ค. = 177,226.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มี.ค. = 182,329.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มี.ค. = 185,253.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มี.ค. = 180,926.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มี.ค. = 153,885.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มี.ค. = 134,143.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มี.ค. = 102,656.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มี.ค. = 137,324.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มี.ค. = 169,113.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มี.ค. = 168,476.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มี.ค. = 169,431.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มี.ค. = 153,589.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ก.พ. = 161,591.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ก.พ. = 152,951.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ก.พ. = 166,542.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ก.พ. = 164,479.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ก.พ. = 172,330.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ก.พ. = 188,138.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ก.พ. = 184,115.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ก.พ. = 182,858.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ก.พ. = 181,425.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ก.พ. = 145,411.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ก.พ. = 177,486.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ก.พ. = 180,109.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ก.พ. = 175,925.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ก.พ. = 190,679.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ก.พ. = 186,211.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ก.พ. = 172,199.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ก.พ. = 183,446.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ก.พ. = 181,029.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ก.พ. = 189,092.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ก.พ. = 187,291.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ก.พ. = 178,320.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ก.พ. = 160,237.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ก.พ. = 159,234.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ก.พ. = 167,334.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ก.พ. = 150,987.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ก.พ. = 133,030.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ก.พ. = 176,125.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ก.พ. = 178,731.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ม.ค. = 179,548.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ม.ค. = 177,363.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ม.ค. = 179,758.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ม.ค. = 179,107.459 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ม.ค. = 154,768.791 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ม.ค. = 166,077.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ม.ค. = 177,816.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ม.ค. = 168,554.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ม.ค. = 168,625.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ม.ค. = 161,955.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ม.ค. = 181,833.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ม.ค. = 177,815.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ม.ค. = 174,932.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ม.ค. = 167,202.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ม.ค. = 146,735.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ม.ค. = 176,046.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ม.ค. = 179,805.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ม.ค. = 176,378.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ม.ค. = 182,505.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ม.ค. = 181,186.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ม.ค. = 183,717.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ม.ค. = 189,212.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ม.ค. = 184,586.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ม.ค. = 177,142.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ม.ค. = 167,809.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ม.ค. = 167,074.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ม.ค. = 175,531.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ม.ค. = 180,081.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ม.ค. = 157,664.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ม.ค. = 116,449.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ม.ค. = 123,045.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ธ.ค. = 171,952.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ธ.ค. = 175,476.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ธ.ค. = 177,040.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ธ.ค. = 173,105.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ธ.ค. = 180,196.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ธ.ค. = 163,973.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ธ.ค. = 163,082.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ธ.ค. = 163,409.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ธ.ค. = 154,170.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ธ.ค. = 151,000.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ธ.ค. = 146,694.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ธ.ค. = 129,181.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ธ.ค. = 116,324.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ธ.ค. = 82,260.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ธ.ค. = 97,433.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ธ.ค. = 109,722.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ธ.ค. = 100,521.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ธ.ค. = 93,405.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ธ.ค. = 90,222.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ธ.ค. = 84,303.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ธ.ค. = 78,163.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ธ.ค. = 69,224.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ธ.ค. = 72,159.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ธ.ค. = 50,949.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ธ.ค. = 45,955.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ธ.ค. = 44,301.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ธ.ค. = 34,288.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ธ.ค. = 37,088.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ธ.ค. = 28,903.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ธ.ค. = 30,432.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ธ.ค. = 19,240.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ย. = 16,864.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ย. = 18,967.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ย. = 15,408.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-เม.ย. = 331.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-เม.ย. = 2,881.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-เม.ย. = 10,558.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-เม.ย. = 20,886.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-เม.ย. = 19,710.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-เม.ย. = 36,570.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-เม.ย. = 53,080.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-เม.ย. = 57,811.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-เม.ย. = 63,177.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-เม.ย. = 71,724.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-เม.ย. = 73,261.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-เม.ย. = 85,336.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-เม.ย. = 92,528.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-มี.ค. = 111,040.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-มี.ค. = 119,207.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-มี.ค. = 124,641.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-มี.ค. = 130,482.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-มี.ค. = 134,299.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-มี.ค. = 132,958.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-มี.ค. = 139,067.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-มี.ค. = 137,686.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-มี.ค. = 118,617.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-มี.ค. = 146,866.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-มี.ค. = 153,267.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-มี.ค. = 145,111.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-มี.ค. = 134,345.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-มี.ค. = 142,418.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-มี.ค. = 150,243.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-มี.ค. = 152,041.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-มี.ค. = 167,450.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-มี.ค. = 165,226.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-มี.ค. = 160,957.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-มี.ค. = 155,479.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-มี.ค. = 151,212.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-มี.ค. = 161,833.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-มี.ค. = 166,853.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-มี.ค. = 163,494.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-มี.ค. = 162,116.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-มี.ค. = 151,987.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-มี.ค. = 175,013.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-มี.ค. = 164,071.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-มี.ค. = 155,067.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-มี.ค. = 163,985.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-มี.ค. = 159,018.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ก.พ. = 162,473.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ก.พ. = 163,959.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ก.พ. = 171,895.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ก.พ. = 158,788.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ก.พ. = 159,744.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ก.พ. = 163,354.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ก.พ. = 173,140.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ก.พ. = 143,449.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ก.พ. = 141,205.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ก.พ. = 139,421.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ก.พ. = 177,927.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ก.พ. = 166,958.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ก.พ. = 170,864.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ก.พ. = 168,746.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ก.พ. = 169,348.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ก.พ. = 161,733.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ก.พ. = 155,732.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ก.พ. = 167,924.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ก.พ. = 171,310.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ก.พ. = 175,481.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ก.พ. = 154,718.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ก.พ. = 156,863.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ก.พ. = 164,373.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ก.พ. = 162,581.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ก.พ. = 132,818.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ก.พ. = 135,342.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ก.พ. = 163,735.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ก.พ. = 157,820.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ม.ค. = 143,913.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ม.ค. = 164,126.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ม.ค. = 170,908.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ม.ค. = 171,551.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ม.ค. = 175,325.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ม.ค. = 171,795.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ม.ค. = 173,660.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ม.ค. = 176,271.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ม.ค. = 168,110.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ม.ค. = 174,352.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ม.ค. = 176,837.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ม.ค. = 168,414.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ม.ค. = 163,803.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ม.ค. = 158,084.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ม.ค. = 143,460.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ม.ค. = 165,019.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ม.ค. = 164,332.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ม.ค. = 169,756.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ม.ค. = 166,198.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ม.ค. = 149,164.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ม.ค. = 137,085.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ม.ค. = 113,775.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ม.ค. = 84,011.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ม.ค. = 155,026.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ม.ค. = 163,692.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ม.ค. = 156,460.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ม.ค. = 170,648.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ม.ค. = 155,480.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ม.ค. = 149,623.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ม.ค. = 131,653.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ม.ค. = 128,003.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ธ.ค. = 165,700.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ธ.ค. = 180,632.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ธ.ค. = 178,293.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ธ.ค. = 180,609.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ธ.ค. = 180,605.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ธ.ค. = 172,957.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ธ.ค. = 175,958.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ธ.ค. = 173,025.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ธ.ค. = 180,152.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ธ.ค. = 180,052.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ธ.ค. = 175,476.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ธ.ค. = 156,376.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ธ.ค. = 161,694.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ธ.ค. = 151,214.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ธ.ค. = 172,194.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ธ.ค. = 170,395.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ธ.ค. = 176,653.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ธ.ค. = 170,781.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ธ.ค. = 162,581.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ธ.ค. = 159,701.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ธ.ค. = 143,006.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ธ.ค. = 131,285.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ธ.ค. = 105,086.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ธ.ค. = 96,034.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ธ.ค. = 87,419.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ธ.ค. = 79,928.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ธ.ค. = 76,361.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ธ.ค. = 68,806.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ธ.ค. = 66,691.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ธ.ค. = 61,373.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ธ.ค. = 59,595.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-พ.ย. = 45,710.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-พ.ย. = 30,257.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-พ.ย. = 25,402.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-พ.ย. = 27,142.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-พ.ย. = 24,391.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-พ.ย. = 18,666.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-พ.ย. = 18,553.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-พ.ย. = 13,887.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-พ.ย = 17,041.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-พ.ย = 10,163.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-พ.ค = 2,354.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-พ.ค = 8,015.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-พ.ค = 8,175.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-พ.ค = 16,709.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-เม.ย. = 21,321.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-เม.ย. = 25,271.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-เม.ย. = 34,690.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-เม.ย. = 43,527.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-เม.ย. = 49,140.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-เม.ย. = 53,645.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-เม.ย. = 53,343.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-เม.ย. = 51,687.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-เม.ย. = 56,683.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-เม.ย. = 54,703.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-เม.ย. = 60,627.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-เม.ย. = 54,483.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-เม.ย. = 44,562.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-เม.ย. = 44,661.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-เม.ย. = 42,881.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-เม.ย. = 30,976.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-เม.ย. = 31,173.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-เม.ย. = 33,584.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-เม.ย. = 43,088.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-เม.ย. = 60,553.521 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-เม.ย. = 53,537.322 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-เม.ย. = 68,894.009 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-เม.ย. = 72,429.051 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-เม.ย. = 76,522.108 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-เม.ย. = 79,739.365 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-เม.ย. = 80,363.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-เม.ย. = 80,984.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-เม.ย. = 81,136.159 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-เม.ย. = 90,186.572 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-เม.ย. = 92,598.623 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-มี.ค. = 96,237.446 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-มี.ค. = 101,537.324 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-มี.ค. = 105,339.969 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-มี.ค. = 100,145.316 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-มี.ค. = 106,842.269 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-มี.ค. = 116,068.967 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-มี.ค. = 130,110.632 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-มี.ค. = 133,266.844 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-มี.ค. = 116,148.234 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-มี.ค. = 116,899.939 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-มี.ค. = 114,301.193 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-มี.ค. = 138,514.623 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-มี.ค. = 153,163.423 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-มี.ค. = 159,174.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-มี.ค. = 155,805.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-มี.ค. = 150,156.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-มี.ค. = 158,096.515 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-มี.ค. = 162,619.593 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-มี.ค. = 168,734.069 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-มี.ค. = 166,453.385 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-มี.ค. = 167,000.228 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-มี.ค. = 154,938.639 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-มี.ค. = 151,688.809 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-มี.ค. = 159,777.657 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-มี.ค. = 149,984.978 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-มี.ค. = 129,479.599 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-มี.ค. = 154,673.815 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-มี.ค. = 160,267.849 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-มี.ค. = 167,473.879 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-มี.ค. = 170,359.527 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-มี.ค. = 149,992.874 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ก.พ. = 131,119.057 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ก.พ. = 155,308.553 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ก.พ. = 162,411.318 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ก.พ. = 166,630.322 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ก.พ. = 166,181.443 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ก.พ. = 157,800.336 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ก.พ. = 165,639.427 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ก.พ. = 159,898.028 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ก.พ. = 169,211.688 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ก.พ. = 148,491.711 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ก.พ. = 164,300.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ก.พ. = 163,225.717 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ก.พ. = 160,835.021 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ก.พ. = 155,299.132 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ก.พ. = 158,154.143 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ก.พ. = 152,836.375 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ก.พ. = 143,618.433 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ก.พ. = 146,048.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ก.พ. = 164,352.073 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ก.พ. = 168,546.344 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ก.พ. = 159,373.159 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ก.พ. = 156,921.387 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ก.พ. = 170,121.022 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ก.พ. = 169,745.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ก.พ. = 155,921.569 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ก.พ. = 138,669.193 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ก.พ. = 166,623.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ก.พ. = 169,576.978 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ม.ค. = 167,512.476 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ม.ค. = 171,062.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ม.ค. = 160,972.346 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ม.ค. = 147,207.703 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ม.ค. = 134,468.654 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ม.ค. = 151,481.639 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ม.ค. = 159,953.026 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ม.ค. = 161,215.635 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ม.ค. = 170,859.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ม.ค. = 163,093.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ม.ค. = 165,605.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ม.ค. = 149,756.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ม.ค. = 169,818.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ม.ค. = 158,419.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ม.ค. = 144,067.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ม.ค. = 149,729.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ม.ค. = 157,005.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ม.ค. = 163,589.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ม.ค. = 166,020.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ม.ค. = 165,547.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ม.ค. = 161,545.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ม.ค. = 157,647.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ม.ค. = 168,506.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ม.ค. = 165,944.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ม.ค. = 173,197.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ม.ค. = 171,085.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ม.ค. = 176,403.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ม.ค. = 167,402.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ม.ค. = 166,737.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ม.ค. = 135,243.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ม.ค. = 112,971.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ธ.ค. = 160,372.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ธ.ค. = 160,596.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ธ.ค. = 161,414.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ธ.ค. = 164,524.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ธ.ค. = 162,660.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ธ.ค. = 156,048.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ธ.ค. = 153,709.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ธ.ค. = 159,932.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ธ.ค. = 148,441.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ธ.ค. = 155,990.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ธ.ค. = 151,963.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ธ.ค. = 144,330.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ธ.ค. = 149,146.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ธ.ค. = 131,023.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ธ.ค. = 128,637.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ธ.ค. = 105,548.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ธ.ค. = 102,365.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ธ.ค. = 100,015.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ธ.ค. = 96,176.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ธ.ค. = 86,804.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ธ.ค. = 81,852.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ธ.ค. = 76,827.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ธ.ค. = 59,783.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ธ.ค. = 51,444.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ธ.ค. = 42,572.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ธ.ค. = 34,123.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ธ.ค. = 20,303.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ธ.ค. = 19,741.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ธ.ค. = 15,463.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ธ.ค. = 14,128.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ธ.ค. = 12,789.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-พ.ย. = 11,655.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-พ.ย. = 11,543.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-พ.ย. = 8,640.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-พ.ย. = 9,173.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-พ.ย. = 10,691.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-พ.ค = 1,028.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-พ.ค = 972.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-พ.ค = 873.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-เม.ย. = 3,881.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-เม.ย. = 3,290.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-เม.ย. = 7,197.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-เม.ย. = 7,242.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-เม.ย. = 7,993.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-เม.ย. = 12,535.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-เม.ย. = 12,081.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-เม.ย. = 11,031.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-เม.ย. = 18,536.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-เม.ย. = 24,128.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-เม.ย. = 24,836.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-เม.ย. = 26,430.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-เม.ย. = 23,604.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-เม.ย. = 22,662.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-เม.ย. = 15,807.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-เม.ย. = 12,790.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-เม.ย. = 15,907.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-เม.ย. = 21,430.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-เม.ย. = 37,589.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-เม.ย. = 41,720.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-เม.ย. = 59,791.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-เม.ย. = 69,986.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-เม.ย. = 64,766.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-เม.ย. = 73,317.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-เม.ย. = 73,235.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-เม.ย. = 62,913.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-เม.ย. = 75,556.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-เม.ย. = 79,891.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-เม.ย. = 89,792.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-เม.ย. = 86,009.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-มี.ค. = 100,400.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-มี.ค. = 99,313.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-มี.ค. = 109,382.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-มี.ค. = 113,890.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-มี.ค. = 116,327.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-มี.ค. = 125,397.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-มี.ค. = 131,076.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-มี.ค. = 120,893.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-มี.ค. = 109,158.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-มี.ค. = 126,699.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-มี.ค. = 136,760.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-มี.ค. = 146,888.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-มี.ค. = 151,771.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-มี.ค. = 152,912.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-มี.ค. = 146,872.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-มี.ค. = 146,052.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-มี.ค. = 160,350.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-มี.ค. = 146,800.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-มี.ค. = 152,418.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-มี.ค. = 154,421.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-มี.ค. = 162,201.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-มี.ค. = 164,539.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-มี.ค. = 163,428.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-มี.ค. = 158,198.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-มี.ค. = 145,296.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มี.ค. = 134,804.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มี.ค. = 155,344.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มี.ค. = 160,803.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มี.ค. = 158,673.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มี.ค. = 164,151.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มี.ค. = 156,992.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ก.พ. = 165,239.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ก.พ. = 151,349.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ก.พ. = 140,846.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ก.พ. = 139,187.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ก.พ. = 139,572.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ก.พ. = 139,497.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ก.พ. = 151,081.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ก.พ. = 154,913.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ก.พ. = 163,731.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ก.พ. = 141,898.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ก.พ. = 131,724.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ก.พ. = 160,791.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ก.พ. = 141,192.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ก.พ. = 150,952.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ก.พ. = 162,027.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ก.พ. = 163,169.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ก.พ. = 159,720.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ก.พ. = 157,259.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ก.พ. = 162,636.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ก.พ. = 157,377.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ก.พ. = 150,151.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ก.พ. = 147,554.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ก.พ. = 144,111.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ก.พ. = 139,987.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ก.พ. = 139,703.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ก.พ. = 150,801.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ก.พ. = 101,264.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ก.พ. = 157,760.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ก.พ. = 150,001.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ม.ค. = 167,840.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ม.ค. = 169,465.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ม.ค. = 167,706.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ม.ค. = 165,297.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ม.ค. = 163,451.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ม.ค. = 164,273.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ม.ค. = 169,836.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ม.ค. = 163,175.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ม.ค. = 158,821.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ม.ค. = 165,925.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ม.ค. = 163,058.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ม.ค. = 166,374.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ม.ค. = 163,761.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ม.ค. = 157,775.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ม.ค. = 139,301.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ม.ค. = 154,836.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ม.ค. = 145,186.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ม.ค. = 151,129.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ม.ค. = 146,711.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ม.ค. = 164,060.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ม.ค. = 169,011.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ม.ค. = 157,243.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ม.ค. = 168,578.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ม.ค. = 174,072.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ม.ค. = 175,867.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ม.ค. = 172,172.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ม.ค. = 164,897.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ม.ค. = 179,321.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ม.ค. = 156,894.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ม.ค. = 128,590.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ม.ค. = 118,136.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ธ.ค. = 168,230.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ธ.ค. = 158,587.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ธ.ค. = 165,691.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ธ.ค. = 165,292.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ธ.ค. = 160,409.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ธ.ค. = 167,486.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ธ.ค. = 158,031.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ธ.ค. = 155,764.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ธ.ค. = 150,262.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ธ.ค. = 159,546.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ธ.ค. = 161,838.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ธ.ค. = 154,348.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ธ.ค. = 147,911.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ธ.ค. = 130,900.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ธ.ค. = 143,774.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ธ.ค. = 139,505.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ธ.ค. = 138,894.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ธ.ค. = 134,485.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ธ.ค. = 124,522.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ธ.ค. = 110,047.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ธ.ค. = 100,792.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ธ.ค. = 92,174.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ธ.ค. = 80,576.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ธ.ค. = 60,859.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ธ.ค. = 54,806.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ธ.ค. = 50,039.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ธ.ค. = 45,313.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ธ.ค. = 23,484.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ธ.ค. = 26,054.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ธ.ค. = 27,591.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ธ.ค. = 19,409.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ย. = 18,660.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ย. = 18,960.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ย. = 14,098.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ย. = 18,049.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ย. = 14,603.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ย. = 13,982.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ย. = 17,520.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ย. = 8,859.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-เม.ย. = 929.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-เม.ย. = 1,886.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-เม.ย. = 4,973.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-เม.ย. = 6,082.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-เม.ย. = 14,777.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-เม.ย. = 9,819.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-เม.ย. = 10,438.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-เม.ย. = 12,921.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-เม.ย. = 11,249.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-เม.ย. = 15,876.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-เม.ย. = 19,181.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-เม.ย. = 29,292.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-เม.ย. = 32,869.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-เม.ย. = 35,582.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-เม.ย. = 44,786.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-เม.ย. = 51,218.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-เม.ย. = 60,690.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-เม.ย. = 65,584.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-เม.ย. = 68,904.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-เม.ย. = 75,904.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-มี.ค. = 72,428.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-มี.ค. = 79,709.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-มี.ค. = 90,170.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-มี.ค. = 99,377.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-มี.ค. = 86,316.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-มี.ค. = 85,510.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-มี.ค. = 89,016.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-มี.ค. = 124,698.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-มี.ค. = 132,986.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-มี.ค. = 147,212.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-มี.ค. = 132,678.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-มี.ค. = 151,197.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-มี.ค. = 160,518.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-มี.ค. = 162,155.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-มี.ค. = 157,857.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-มี.ค. = 172,044.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-มี.ค. = 194,675.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-มี.ค. = 199,369.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-มี.ค. = 201,483.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-มี.ค. = 217,977.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-มี.ค. = 203,566.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-มี.ค. = 188,255.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-มี.ค. = 204,353.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-มี.ค. = 199,542.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-มี.ค. = 197,032.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-มี.ค. = 227,857.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-มี.ค. = 227,092.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-มี.ค. = 225,297.415 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-มี.ค. = 221,016.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-มี.ค. = 237,176.935 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ก.พ. = 228,457.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ก.พ. = 233,391.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ก.พ. = 228,470.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ก.พ. = 228,324.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ก.พ. = 227,466.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ก.พ. = 258,983.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ก.พ. = 243,242.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ก.พ. = 258,471.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ก.พ. = 270,362.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ก.พ. = 249,442.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ก.พ. = 259,591.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ก.พ. = 265,919.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ก.พ. = 268,020.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ก.พ. = 269,104.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ก.พ. = 234,118.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ก.พ. = 239,837.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ก.พ. = 262,374.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ก.พ. = 234,910.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ก.พ. = 261,320.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ก.พ. = 244,731.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ก.พ. = 239,701.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ก.พ. = 246,391.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ก.พ. = 249,115.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ก.พ. = 259,778.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ก.พ. = 249,910.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ก.พ. = 233,813.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ก.พ. = 259,466.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ก.พ. = 240,478.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ม.ค. = 268,916.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ม.ค. = 262,422.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-ม.ค. = 266,679.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ม.ค. = 239,276.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ม.ค. = 230,807.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ม.ค. = 224,516.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ม.ค. = 232,296.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ม.ค. = 261,261.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ม.ค. = 262,229.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ม.ค. = 238,727.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ม.ค. = 256,240.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ม.ค. = 260,296.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ม.ค. = 260,631.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ม.ค. = 263,543.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ม.ค. = 261,225.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ม.ค. = 246,172.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ม.ค. = 267,739.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ม.ค. = 228,570.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ม.ค. = 158,761.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ม.ค. = 133,513.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ม.ค. = 134,514.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ม.ค. = 234,579.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ม.ค. = 261,402.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ม.ค. = 269,649.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ม.ค. = 267,912.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ม.ค. = 258,078.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ม.ค. = 220,907.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ม.ค. = 234,752.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ม.ค. = 180,668.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ม.ค. = 124,537.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ม.ค. = 114,001.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ธ.ค. = 175,878.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ธ.ค. = 248,769.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ธ.ค. = 240,398.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ธ.ค. = 244,316.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ธ.ค. = 253,017.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ธ.ค. = 247,792.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ธ.ค. = 233,718.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ธ.ค. = 220,697.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ธ.ค. = 225,600.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ธ.ค. = 231,710.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ธ.ค. = 217,956.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ธ.ค. = 227,032.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ธ.ค. = 213,574.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ธ.ค. = 197,477.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ธ.ค. = 194,851.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ธ.ค. = 171,288.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ธ.ค. = 151,429.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ธ.ค. = 98,451.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ธ.ค. = 98,629.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ธ.ค. = 97,742.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ธ.ค. = 87,017.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ธ.ค. = 83,699.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ธ.ค. = 68,303.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ธ.ค. = 56,452.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ธ.ค. = 50,953.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-เม.ย. = 1,143.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-เม.ย. = 651.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-เม.ย. = 851.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-เม.ย. = 1,359.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-เม.ย. = 4,028.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-เม.ย. = 8,448.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-เม.ย. = 10,715.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-เม.ย. = 9,890.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-เม.ย. = 17,641.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-เม.ย. = 16,660.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-เม.ย. = 20,936.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-เม.ย. = 32,854.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-เม.ย. = 41,127.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-เม.ย. = 41,485.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-เม.ย. = 56,943.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-เม.ย. = 66,957.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-มี.ค. = 69,188.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-มี.ค. = 72,779.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-มี.ค. = 77,374.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-มี.ค. = 73,664.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-มี.ค. = 75,094.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-มี.ค. = 89,958.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-มี.ค. = 106,494.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-มี.ค. = 148,283.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-มี.ค. = 113,898.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-มี.ค. = 134,064.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-มี.ค. = 130,534.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-มี.ค. = 133,053.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-มี.ค. = 150,990.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-มี.ค. = 175,327.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-มี.ค. = 171,368.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-มี.ค. = 178,547.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-มี.ค. = 173,649.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-มี.ค. = 175,135.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-มี.ค. = 188,506.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-มี.ค. = 208,435.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-มี.ค. = 205,652.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-มี.ค. = 224,274.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-มี.ค. = 225,919.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-มี.ค. = 229,477.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-มี.ค. = 241,775.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-มี.ค. = 240,309.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-มี.ค. = 210,035.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-มี.ค. = 182,553.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-มี.ค. = 213,364.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-มี.ค. = 199,278.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ก.พ. = 215,343.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ก.พ. = 221,751.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ก.พ. = 237,785.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ก.พ. = 240,272.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ก.พ. = 238,789.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ก.พ. = 232,987.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ก.พ. = 237,178.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ก.พ. = 225,919.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ก.พ. = 217,336.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ก.พ. = 237,709.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ก.พ. = 249,677.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ก.พ. = 209,055.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ก.พ. = 191,017.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ก.พ. = 213,747.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ก.พ. = 231,461.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ก.พ. = 245,009.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ก.พ. = 244,388.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ก.พ. = 233,852.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ก.พ. = 250,937.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ก.พ. = 245,197.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ก.พ. = 232,134.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ก.พ. = 211,543.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ก.พ. = 219,982.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ก.พ. = 234,723.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ก.พ. = 245,670.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ก.พ. = 237,434.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ก.พ. = 209,341.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ก.พ. = 185,804.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ม.ค. = 166,568.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ม.ค. = 197,752.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ม.ค. = 232,269.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ม.ค. = 232,718.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ม.ค. = 223,634.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ม.ค. = 236,526.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ม.ค. = 218,361.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ม.ค. = 236,498.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ม.ค. = 243,233.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ม.ค. = 249,069.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ม.ค. = 227,224.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ม.ค. = 245,159.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ม.ค. = 251,045.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ม.ค. = 251,727.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ม.ค. = 224,261.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ม.ค. = 189,383.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ม.ค. = 237,968.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ม.ค. = 241,596.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ม.ค. = 234,500.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ม.ค. = 228,134.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ม.ค. = 235,267.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ม.ค. = 236,452.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ม.ค. = 237,049.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ม.ค. = 246,037.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ม.ค. = 249,493.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ม.ค. = 230,867.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ม.ค. = 232,348.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ม.ค. = 229,775.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ม.ค. = 218,095.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ม.ค. = 138,923.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ม.ค. = 134,872.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ธ.ค. = 221,956.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ธ.ค. = 212,552.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ธ.ค. = 225,557.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ธ.ค. = 226,590.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ธ.ค. = 246,237.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ธ.ค. = 232,321.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ธ.ค. = 235,786.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ธ.ค. = 254,932.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ธ.ค. = 228,001.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ธ.ค. = 244,684.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ธ.ค. = 249,301.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ธ.ค. = 226,077.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ธ.ค. = 234,715.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ธ.ค. = 197,256.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ธ.ค. = 204,455.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ธ.ค. = 179,124.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ธ.ค. = 208,419.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ธ.ค. = 216,483.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ธ.ค. = 201,448.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ธ.ค. = 194,275.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ธ.ค. = 183,240.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ธ.ค. = 150,789.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ธ.ค. = 125,598.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ธ.ค. = 113,527.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ธ.ค. = 106,342.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ธ.ค. = 83,773.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ธ.ค. = 51,058.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ธ.ค. = 43,390.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ธ.ค. = 42,153.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ธ.ค. = 41,047.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ธ.ค. = 38,348.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-พ.ย. = 39,918.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-พ.ย. = 41,573.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-เม.ย. = 101.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-เม.ย. = 284.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-เม.ย. = 632.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-เม.ย. = 1,102.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-เม.ย. = 1,588.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-เม.ย. = 2,010.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-เม.ย. = 2,692.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-เม.ย. = 2,966.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-เม.ย. = 2,402.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-เม.ย. = 1,965.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-เม.ย. = 1,420.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-เม.ย. = 1,512.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-เม.ย. = 1,821.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-เม.ย. = 3,329.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-เม.ย. = 6,266.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-เม.ย. = 8,950.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-เม.ย. = 11,244.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-เม.ย. = 14,793.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-เม.ย. = 19,126.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-เม.ย. = 26,535.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-เม.ย. = 38,672.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-เม.ย. = 50,424.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-เม.ย. = 66,369.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-เม.ย. = 76,487.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-เม.ย. = 83,697.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-เม.ย. = 95,857.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-มี.ค. = 114,686.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-มี.ค. = 124,233.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-มี.ค. = 138,756.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-มี.ค. = 154,948.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-มี.ค. = 163,532.616 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-มี.ค. = 155,634.074 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-มี.ค. = 164,065.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-มี.ค. = 175,733.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-มี.ค. = 184,091.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-มี.ค. = 189,280.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-มี.ค. = 173,742.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-มี.ค. = 197,716.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-มี.ค. = 187,505.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-มี.ค. = 192,981.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-มี.ค. = 198,285.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-มี.ค. = 178,467.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-มี.ค. = 203,734.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-มี.ค. = 212,645.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-มี.ค. = 206,626.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-มี.ค. = 213,490.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-มี.ค. = 197,705.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-มี.ค. = 210,438.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-มี.ค. = 219,289.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-มี.ค. = 215,090.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-มี.ค. = 201,428.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-มี.ค. = 173,273.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-มี.ค. = 154,233.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-มี.ค. = 180,123.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-มี.ค. = 203,767.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-มี.ค. = 224,065.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ก.พ. = 213,897.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ก.พ. = 218,516.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ก.พ. = 219,869.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ก.พ. = 198,643.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ก.พ. = 206,353.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ก.พ. = 209,370.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ก.พ. = 206,118.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ก.พ. = 221,186.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ก.พ. = 217,153.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ก.พ. = 196,907.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ก.พ. = 216,403.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ก.พ. = 204,649.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ก.พ. = 205,299.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ก.พ. = 199,144.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ก.พ. = 217,963.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ก.พ. = 226,169.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ก.พ. = 231,485.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ก.พ. = 217,076.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ก.พ. = 210,586.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ก.พ. = 224,996.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ก.พ. = 217,003.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ก.พ. = 194,038.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ก.พ. = 176,669.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ก.พ. = 217,070.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ก.พ. = 220,448.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ก.พ. = 184,508.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ก.พ. = 218,552.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ก.พ. = 191,578.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ม.ค. = 248,553.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ม.ค. = 214,502.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ม.ค. = 191,082.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ม.ค. = 206,662.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ม.ค. = 205,543.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ม.ค. = 220,621.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ม.ค. = 225,853.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ม.ค. = 229,769.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ม.ค. = 209,352.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ม.ค. = 237,160.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ม.ค. = 211,480.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ม.ค. = 206,834.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ม.ค. = 207,872.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ม.ค. = 199,368.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ม.ค. = 174,512.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ม.ค. = 197,121.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ม.ค. = 209,612.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ม.ค. = 234,377.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ม.ค. = 224,474.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ม.ค. = 201,609.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ม.ค. = 231,825.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ม.ค. = 229,172.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ม.ค. = 227,802.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ม.ค. = 223,827.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ม.ค. = 220,832.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ม.ค. = 230,812.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ม.ค. = 230,885.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ม.ค. = 218,193.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ม.ค. = 203,743.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ม.ค. = 131,105.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ม.ค. = 128,293.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ธ.ค. = 163,401.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ธ.ค. = 190,804.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ธ.ค. = 212,362.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ธ.ค. = 195,386.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ธ.ค. = 204,771.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ธ.ค. = 206,183.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ธ.ค. = 204,122.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ธ.ค. = 190,209.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ธ.ค. = 190,692.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ธ.ค. = 207,622.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ธ.ค. = 196,734.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ธ.ค. = 205,211.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ธ.ค. = 201,238.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ธ.ค. = 202,597.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ธ.ค. = 188,976.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ธ.ค. = 167,626.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ธ.ค. = 189,009.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ธ.ค. = 175,658.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ธ.ค. = 159,938.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ธ.ค. = 173,794.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ธ.ค. = 181,000.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ธ.ค. = 168,657.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ธ.ค. = 161,086.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ธ.ค. = 143,649.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ธ.ค. = 123,305.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ธ.ค. = 110,177.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ธ.ค. = 105,902.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ธ.ค. = 90,425.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ธ.ค. = 93,701.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ธ.ค. = 91,312.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ธ.ค. = 86,102.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-พ.ย. = 89,514.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-พ.ย. = 62,117.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-พ.ย. = 72,870.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-พ.ย. = 78,586.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-พ.ย. = 64,440.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-พ.ย. = 48,781.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-พ.ย. = 60,974.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-พ.ย. = 59,719.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-พ.ย = 41,134.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-พ.ย = 59,876.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-พ.ย = 35,970.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-พ.ย = 33,088.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-พ.ย = 21,743.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-พ.ย = 20,616.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-พ.ย = 17,574.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ย = 16,109.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-พ.ค = 686.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-พ.ค = 660.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-พ.ค = 1,186.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-พ.ค = 973.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-พ.ค = 1,094.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-พ.ค = 4,164.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-พ.ค = 10,923.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-พ.ค = 15,831.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-เม.ย. = 34,925.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-เม.ย. = 36,230.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-เม.ย. = 47,469.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-เม.ย. = 50,946.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-เม.ย. = 55,996.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-เม.ย. = 62,505.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-เม.ย. = 68,155.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-เม.ย. = 68,425.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-เม.ย. = 77,114.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-เม.ย. = 76,656.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-เม.ย. = 77,155.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-เม.ย. = 73,785.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-เม.ย. = 53,373.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-เม.ย. = 59,573.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-เม.ย. = 42,065.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-เม.ย. = 41,754.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-เม.ย. = 53,916.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-เม.ย. = 60,563.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-เม.ย. = 82,559.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-เม.ย. = 101,705.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-เม.ย. = 108,346.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-เม.ย. = 122,411.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-เม.ย. = 123,024.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-เม.ย. = 139,026.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-เม.ย. = 130,784.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-เม.ย. = 135,537.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-เม.ย. = 154,712.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-เม.ย. = 165,190.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-เม.ย. = 180,500.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-เม.ย. = 168,339.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-มี.ค. = 182,766.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-มี.ค. = 191,676.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-มี.ค. = 202,161.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-มี.ค. = 200,526.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-มี.ค. = 190,521.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-มี.ค. = 166,441.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-มี.ค. = 188,002.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-มี.ค. = 179,454.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-มี.ค. = 178,552.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-มี.ค. = 186,660.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-มี.ค. = 172,007.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-มี.ค. = 183,592.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-มี.ค. = 174,493.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-มี.ค. = 179,372.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-มี.ค. = 184,868.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-มี.ค. = 165,824.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-มี.ค. = 186,222.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-มี.ค. = 194,303.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-มี.ค. = 190,089.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-มี.ค. = 173,301.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-มี.ค. = 169,216.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-มี.ค. = 177,706.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-มี.ค. = 192,160.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-มี.ค. = 172,754.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-มี.ค. = 178,316.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-มี.ค. = 173,294.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-มี.ค. = 200,077.173 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-มี.ค. = 171,403.368 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-มี.ค. = 181,287.527 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-มี.ค. = 187,388.779 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-มี.ค. = 194,832.446 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ก.พ. = 181,973.481 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ก.พ. = 157,083.239 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ก.พ. = 178,292.526 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ก.พ. = 197,879.205 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ก.พ. = 200,643.929 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ก.พ. = 187,571.088 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ก.พ. = 149,000.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ก.พ. = 159,760.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ก.พ. = 186,639.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ก.พ. = 186,545.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ก.พ. = 168,251.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ก.พ. = 190,651.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ก.พ. = 169,787.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ก.พ. = 187,608.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ก.พ. = 196,916.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ก.พ. = 189,035.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ก.พ. = 196,332.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ก.พ. = 191,763.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ก.พ. = 180,961.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ก.พ. = 191,921.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ก.พ. = 196,377.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ก.พ. = 196,453.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ก.พ. = 188,373.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ก.พ. = 178,588.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ก.พ. = 187,348.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ก.พ. = 185,731.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ก.พ. = 179,839.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ก.พ. = 183,677.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ก.พ. = 191,367.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ม.ค. = 196,772.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ม.ค. = 191,192.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ม.ค. = 173,875.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ม.ค. = 174,619.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ม.ค. = 155,882.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ม.ค. = 170,550.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ม.ค. = 186,788.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ม.ค. = 170,177.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ม.ค. = 151,284.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ม.ค. = 164,784.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ม.ค. = 177,205.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ม.ค. = 199,942.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ม.ค. = 187,575.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ม.ค. = 179,379.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ม.ค. = 141,477.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ม.ค. = 169,519.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ม.ค. = 190,049.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ม.ค. = 192,832.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ม.ค. = 194,194.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ม.ค. = 187,497.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ม.ค. = 193,161.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ม.ค. = 196,007.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ม.ค. = 191,720.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ม.ค. = 198,184.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ม.ค. = 193,178.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ม.ค. = 193,905.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ม.ค. = 197,206.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ม.ค. = 195,519.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ม.ค. = 155,103.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ม.ค. = 133,676.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ม.ค. = 113,875.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ธ.ค. = 166,909.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ธ.ค. = 186,323.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ธ.ค. = 183,218.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ธ.ค. = 179,746.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ธ.ค. = 189,325.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ธ.ค. = 183,452.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ธ.ค. = 168,569.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ธ.ค. = 179,248.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ธ.ค. = 188,462.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ธ.ค. = 183,167.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ธ.ค. = 179,366.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ธ.ค. = 160,829.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ธ.ค. = 185,028.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ธ.ค. = 181,569.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ธ.ค. = 175,670.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ธ.ค. = 149,113.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ธ.ค. = 173,988.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ธ.ค. = 170,705.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ธ.ค. = 156,402.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ธ.ค. = 168,800.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ธ.ค. = 167,474.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ธ.ค. = 157,298.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ธ.ค. = 156,209.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ธ.ค. = 154,853.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ธ.ค. = 137,709.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ธ.ค. = 139,824.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ธ.ค. = 128,793.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ธ.ค. = 121,868.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ธ.ค. = 115,459.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ธ.ค. = 101,997.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ธ.ค. = 105,203.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-พ.ย. = 86,211.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-พ.ย. = 79,248.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-พ.ย. = 80,057.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-พ.ย. = 76,354.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-พ.ย. = 73,714.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-พ.ย. = 58,492.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-พ.ย. = 48,917.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-พ.ย. = 43,331.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-พ.ย = 45,780.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-พ.ย = 41,782.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ย = 30,107.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ย = 30,924.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ย = 29,460.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ย = 20,328.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ย = 18,138.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ย = 4,435.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มิ.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มิ.ย. = 3,364.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มิ.ย. = 3,017.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มิ.ย. = 2,706.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มิ.ย. = 4,346.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มิ.ย. = 4,572.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มิ.ย. = 5,027.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มิ.ย. = 2,393.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มิ.ย. = 332.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มิ.ย. = 8,507.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มิ.ย. = 13,150.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มิ.ย. = 12,430.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มิ.ย. = 13,777.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มิ.ย. = 16,813.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มิ.ย. = 19,232.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มิ.ย. = 29,583.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มิ.ย. = 34,805.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มิ.ย. = 27,285.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-พ.ค = 29,638.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ค = 32,805.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ค = 39,991.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ค = 39,984.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-พ.ค = 45,893.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-พ.ค = 35,928.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-พ.ค = 38,823.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-พ.ค = 54,062.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-พ.ค = 51,064.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-พ.ค = 47,214.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-พ.ค = 47,031.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-พ.ค = 49,193.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-พ.ค = 47,402.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-พ.ค = 53,623.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-พ.ค = 49,953.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-พ.ค = 48,629.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-พ.ค = 58,333.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-พ.ค = 80,487.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-พ.ค = 72,690.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-พ.ค = 65,580.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-พ.ค = 67,656.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-พ.ค = 66,362.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-พ.ค = 71,826.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-พ.ค = 78,565.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-พ.ค = 81,190.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-พ.ค = 85,883.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-พ.ค = 84,858.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-พ.ค = 72,248.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-พ.ค = 91,630.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-พ.ค = 95,320.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-พ.ค = 89,040.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-เม.ย. = 78,368.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-เม.ย. = 104,798.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-เม.ย. = 97,527.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-เม.ย. = 117,038.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-เม.ย. = 105,096.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-เม.ย. = 92,180.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-เม.ย. = 128,930.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-เม.ย. = 143,092.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-เม.ย. = 145,734.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-เม.ย. = 127,752.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-เม.ย. = 105,628.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-เม.ย. = 119,251.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-เม.ย. = 99,774.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-เม.ย. = 86,643.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-เม.ย. = 54,923.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-เม.ย. = 54,123.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-เม.ย. = 63,412.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-เม.ย. = 111,748.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-เม.ย. = 135,233.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-เม.ย. = 145,298.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-เม.ย. = 150,076.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-เม.ย. = 150,880.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-เม.ย. = 138,797.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-เม.ย. = 153,378.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-เม.ย. = 135,905.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-เม.ย. = 157,458.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-เม.ย. = 149,195.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-เม.ย. = 150,099.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-เม.ย. = 145,422.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-เม.ย. = 117,637.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-มี.ค. = 100,721.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-มี.ค. = 73,644.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-มี.ค. = 118,122.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-มี.ค. = 146,065.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-มี.ค. = 169,953.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-มี.ค. = 163,376.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-มี.ค. = 166,805.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-มี.ค. = 144,139.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-มี.ค. = 142,289.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-มี.ค. = 133,052.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มี.ค. = 96,058.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มี.ค. = 85,813.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มี.ค. = 47,109.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มี.ค. = 34,247.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มี.ค. = 43,766.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มี.ค. = 158,020.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มี.ค. = 174,787.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มี.ค. = 167,551.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มี.ค. = 180,577.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มี.ค. = 177,226.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มี.ค. = 182,329.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มี.ค. = 185,253.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มี.ค. = 180,926.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มี.ค. = 153,885.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มี.ค. = 134,143.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มี.ค. = 102,656.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มี.ค. = 137,324.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มี.ค. = 169,113.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มี.ค. = 168,476.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มี.ค. = 169,431.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ก.พ. = 161,591.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ก.พ. = 152,951.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ก.พ. = 166,542.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ก.พ. = 164,479.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ก.พ. = 172,330.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ก.พ. = 188,138.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ก.พ. = 184,115.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ก.พ. = 182,858.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ก.พ. = 181,425.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ก.พ. = 145,411.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ก.พ. = 177,486.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ก.พ. = 180,109.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ก.พ. = 175,925.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ก.พ. = 190,679.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ก.พ. = 186,211.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ก.พ. = 172,199.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ก.พ. = 183,446.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ก.พ. = 181,029.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ก.พ. = 189,092.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ก.พ. = 187,291.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ก.พ. = 178,320.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ก.พ. = 160,237.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ก.พ. = 159,234.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ก.พ. = 167,334.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ก.พ. = 150,987.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ก.พ. = 133,030.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ก.พ. = 176,125.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ก.พ. = 178,731.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ม.ค. = 179,548.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ม.ค. = 177,363.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ม.ค. = 179,758.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ม.ค. = 179,107.459 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ม.ค. = 154,768.791 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ม.ค. = 166,077.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ม.ค. = 177,816.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ม.ค. = 168,554.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ม.ค. = 168,625.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ม.ค. = 161,955.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ม.ค. = 181,833.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ม.ค. = 177,815.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ม.ค. = 174,932.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ม.ค. = 167,202.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ม.ค. = 146,735.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ม.ค. = 176,046.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ม.ค. = 179,805.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ม.ค. = 176,378.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ม.ค. = 182,505.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ม.ค. = 181,186.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ม.ค. = 183,717.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ม.ค. = 189,212.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ม.ค. = 184,586.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ม.ค. = 177,142.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ม.ค. = 167,809.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ม.ค. = 167,074.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ม.ค. = 175,531.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ม.ค. = 180,081.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ม.ค. = 157,664.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ม.ค. = 116,449.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ม.ค. = 123,045.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ธ.ค. = 171,952.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ธ.ค. = 175,476.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ธ.ค. = 177,040.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ธ.ค. = 173,105.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ธ.ค. = 180,196.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ธ.ค. = 163,973.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ธ.ค. = 163,082.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ธ.ค. = 163,409.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ธ.ค. = 154,170.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ธ.ค. = 151,000.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ธ.ค. = 146,694.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ธ.ค. = 129,181.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ธ.ค. = 116,324.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ธ.ค. = 82,260.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ธ.ค. = 97,433.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ธ.ค. = 109,722.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ธ.ค. = 100,521.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ธ.ค. = 93,405.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ธ.ค. = 90,222.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ธ.ค. = 84,303.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ธ.ค. = 78,163.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ธ.ค. = 69,224.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ธ.ค. = 72,159.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ธ.ค. = 50,949.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ธ.ค. = 45,955.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ธ.ค. = 44,301.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ธ.ค. = 34,288.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ธ.ค. = 37,088.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ธ.ค. = 28,903.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ธ.ค. = 30,432.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ธ.ค. = 19,240.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ย. = 16,864.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ย. = 18,967.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-เม.ย. = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-เม.ย. = 331.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-เม.ย. = 2,881.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-เม.ย. = 10,558.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-เม.ย. = 20,886.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-เม.ย. = 19,710.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-เม.ย. = 36,570.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-เม.ย. = 53,080.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-เม.ย. = 57,811.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-เม.ย. = 63,177.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-เม.ย. = 71,724.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-เม.ย. = 73,261.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-เม.ย. = 85,336.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-เม.ย. = 92,528.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-มี.ค. = 111,040.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-มี.ค. = 119,207.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-มี.ค. = 124,641.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-มี.ค. = 130,482.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-มี.ค. = 134,299.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-มี.ค. = 132,958.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-มี.ค. = 139,067.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-มี.ค. = 137,686.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-มี.ค. = 118,617.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-มี.ค. = 146,866.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-มี.ค. = 153,267.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-มี.ค. = 145,111.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-มี.ค. = 134,345.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-มี.ค. = 142,418.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-มี.ค. = 150,243.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-มี.ค. = 152,041.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-มี.ค. = 167,450.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-มี.ค. = 165,226.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-มี.ค. = 160,957.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-มี.ค. = 155,479.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-มี.ค. = 151,212.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-มี.ค. = 161,833.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-มี.ค. = 166,853.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-มี.ค. = 163,494.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-มี.ค. = 162,116.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-มี.ค. = 151,987.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-มี.ค. = 175,013.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-มี.ค. = 164,071.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-มี.ค. = 155,067.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-มี.ค. = 163,985.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ก.พ. = 162,473.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ก.พ. = 163,959.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ก.พ. = 171,895.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ก.พ. = 158,788.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ก.พ. = 159,744.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ก.พ. = 163,354.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ก.พ. = 173,140.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ก.พ. = 143,449.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ก.พ. = 141,205.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ก.พ. = 139,421.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ก.พ. = 177,927.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ก.พ. = 166,958.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ก.พ. = 170,864.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ก.พ. = 168,746.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ก.พ. = 169,348.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ก.พ. = 161,733.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ก.พ. = 155,732.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ก.พ. = 167,924.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ก.พ. = 171,310.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ก.พ. = 175,481.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ก.พ. = 154,718.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ก.พ. = 156,863.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ก.พ. = 164,373.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ก.พ. = 162,581.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ก.พ. = 132,818.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ก.พ. = 135,342.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ก.พ. = 163,735.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ก.พ. = 157,820.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ม.ค. = 143,913.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ม.ค. = 164,126.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ม.ค. = 170,908.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ม.ค. = 171,551.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ม.ค. = 175,325.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ม.ค. = 171,795.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ม.ค. = 173,660.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ม.ค. = 176,271.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ม.ค. = 168,110.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ม.ค. = 174,352.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ม.ค. = 176,837.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ม.ค. = 168,414.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ม.ค. = 163,803.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ม.ค. = 158,084.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ม.ค. = 143,460.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ม.ค. = 165,019.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ม.ค. = 164,332.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ม.ค. = 169,756.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ม.ค. = 166,198.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ม.ค. = 149,164.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ม.ค. = 137,085.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ม.ค. = 113,775.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ม.ค. = 84,011.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ม.ค. = 155,026.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ม.ค. = 163,692.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ม.ค. = 156,460.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ม.ค. = 170,648.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ม.ค. = 155,480.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ม.ค. = 149,623.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ม.ค. = 131,653.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ม.ค. = 128,003.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ธ.ค. = 165,700.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ธ.ค. = 180,632.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ธ.ค. = 178,293.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ธ.ค. = 180,609.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ธ.ค. = 180,605.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ธ.ค. = 172,957.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ธ.ค. = 175,958.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ธ.ค. = 173,025.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ธ.ค. = 180,152.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ธ.ค. = 180,052.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ธ.ค. = 175,476.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ธ.ค. = 156,376.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ธ.ค. = 161,694.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ธ.ค. = 151,214.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ธ.ค. = 172,194.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ธ.ค. = 170,395.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ธ.ค. = 176,653.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ธ.ค. = 170,781.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ธ.ค. = 162,581.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ธ.ค. = 159,701.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ธ.ค. = 143,006.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ธ.ค. = 131,285.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ธ.ค. = 105,086.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ธ.ค. = 96,034.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ธ.ค. = 87,419.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ธ.ค. = 79,928.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ธ.ค. = 76,361.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ธ.ค. = 68,806.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ธ.ค. = 66,691.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ธ.ค. = 61,373.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ธ.ค. = 59,595.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-พ.ย. = 45,710.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-พ.ย. = 30,257.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-พ.ย. = 25,402.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-พ.ย. = 27,142.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-พ.ย. = 24,391.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-พ.ย. = 18,666.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-พ.ย. = 18,553.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-พ.ย. = 13,887.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-พ.ย = 17,041.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-พ.ค = 2,354.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-พ.ค = 0.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-พ.ค = 8,015.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-พ.ค = 8,175.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-พ.ค = 16,709.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-เม.ย. = 21,321.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-เม.ย. = 25,271.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-เม.ย. = 34,690.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-เม.ย. = 43,527.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-เม.ย. = 49,140.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-เม.ย. = 53,645.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-เม.ย. = 53,343.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-เม.ย. = 51,687.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-เม.ย. = 56,683.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-เม.ย. = 54,703.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-เม.ย. = 60,627.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-เม.ย. = 54,483.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-เม.ย. = 44,562.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-เม.ย. = 44,661.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-เม.ย. = 42,881.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-เม.ย. = 30,976.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-เม.ย. = 31,173.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-เม.ย. = 33,584.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-เม.ย. = 43,088.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-เม.ย. = 60,553.521 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-เม.ย. = 53,537.322 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-เม.ย. = 68,894.009 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-เม.ย. = 72,429.051 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-เม.ย. = 76,522.108 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-เม.ย. = 79,739.365 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-เม.ย. = 80,363.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-เม.ย. = 80,984.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-เม.ย. = 81,136.159 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-เม.ย. = 90,186.572 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-เม.ย. = 92,598.623 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-มี.ค. = 96,237.446 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-มี.ค. = 101,537.324 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-มี.ค. = 105,339.969 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-มี.ค. = 100,145.316 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-มี.ค. = 106,842.269 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-มี.ค. = 116,068.967 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-มี.ค. = 130,110.632 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-มี.ค. = 133,266.844 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-มี.ค. = 116,148.234 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-มี.ค. = 116,899.939 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-มี.ค. = 114,301.193 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-มี.ค. = 138,514.623 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-มี.ค. = 153,163.423 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-มี.ค. = 159,174.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-มี.ค. = 155,805.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-มี.ค. = 150,156.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-มี.ค. = 158,096.515 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-มี.ค. = 162,619.593 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-มี.ค. = 168,734.069 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-มี.ค. = 166,453.385 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-มี.ค. = 167,000.228 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-มี.ค. = 154,938.639 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-มี.ค. = 151,688.809 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-มี.ค. = 159,777.657 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-มี.ค. = 149,984.978 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-มี.ค. = 129,479.599 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-มี.ค. = 154,673.815 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-มี.ค. = 160,267.849 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-มี.ค. = 167,473.879 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-มี.ค. = 170,359.527 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ก.พ. = 131,119.057 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ก.พ. = 155,308.553 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ก.พ. = 162,411.318 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ก.พ. = 166,630.322 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ก.พ. = 166,181.443 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ก.พ. = 157,800.336 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ก.พ. = 165,639.427 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ก.พ. = 159,898.028 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ก.พ. = 169,211.688 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ก.พ. = 148,491.711 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ก.พ. = 164,300.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ก.พ. = 163,225.717 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ก.พ. = 160,835.021 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ก.พ. = 155,299.132 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ก.พ. = 158,154.143 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ก.พ. = 152,836.375 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ก.พ. = 143,618.433 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ก.พ. = 146,048.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ก.พ. = 164,352.073 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ก.พ. = 168,546.344 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ก.พ. = 159,373.159 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ก.พ. = 156,921.387 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ก.พ. = 170,121.022 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ก.พ. = 169,745.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ก.พ. = 155,921.569 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ก.พ. = 138,669.193 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ก.พ. = 166,623.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ก.พ. = 169,576.978 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ม.ค. = 167,512.476 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ม.ค. = 171,062.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ม.ค. = 160,972.346 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ม.ค. = 147,207.703 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ม.ค. = 134,468.654 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ม.ค. = 151,481.639 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ม.ค. = 159,953.026 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ม.ค. = 161,215.635 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ม.ค. = 170,859.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ม.ค. = 163,093.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ม.ค. = 165,605.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ม.ค. = 149,756.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ม.ค. = 169,818.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ม.ค. = 158,419.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ม.ค. = 144,067.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ม.ค. = 149,729.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ม.ค. = 157,005.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ม.ค. = 163,589.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ม.ค. = 166,020.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ม.ค. = 165,547.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ม.ค. = 161,545.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ม.ค. = 157,647.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ม.ค. = 168,506.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ม.ค. = 165,944.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ม.ค. = 173,197.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ม.ค. = 171,085.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ม.ค. = 176,403.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ม.ค. = 167,402.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ม.ค. = 166,737.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ม.ค. = 135,243.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ม.ค. = 112,971.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ธ.ค. = 160,372.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ธ.ค. = 160,596.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ธ.ค. = 161,414.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ธ.ค. = 164,524.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ธ.ค. = 162,660.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ธ.ค. = 156,048.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ธ.ค. = 153,709.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ธ.ค. = 159,932.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ธ.ค. = 148,441.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ธ.ค. = 155,990.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ธ.ค. = 151,963.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ธ.ค. = 144,330.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ธ.ค. = 149,146.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ธ.ค. = 131,023.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ธ.ค. = 128,637.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ธ.ค. = 105,548.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ธ.ค. = 102,365.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ธ.ค. = 100,015.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ธ.ค. = 96,176.940 ตัน